Събития

Сподели:
Сесия за финансово подпомагане „Младите българи зад граница с поглед към българския фолклор”
13.01.2020

Уведомяваме ВИ, че нашите партньори в лицето на Национален дарителски фонд "13 века България" обявява сесия за финансово подпомагане на тема „Младите българи зад граница с поглед към българския фолклор“ насочена към училища и организации с нестопанска цел на българските общности в чужбина. Темата за родния фолклор сред младите поколения българи зад граница цели чрез опазването и развитието на националните традиции и памет да се съхранява и утвърждава българското им национално самосъзнание.  Пълната информация за правилата за участие в сесията и формулярът на Заявлението за спомоществователство на проект са публикувани на интернет страницата на Фонда www.fund13veka.bg

Максимален размер на финансиране за един проект: до 3 000 лв. Фондът предоставя финансова подкрепа в размер от 30 до 80% от общия бюджет на съответния проект.

Общ бюджет на сесията: 30 000 лв.

Допустимост:

 • Кандидати – юридически лица с нестопанска цел, училища на българските общности в чужбина, и други, когато предметът им на дейност съвпада с целите и дейностите, възложени на Фонда със Закона за НДФ „13 века България“
 • Възрастова граница на участниците в проектите – от 3 до 18 години;
 • Безплатно участие в проектите.

Недопустимост на проектите:

 • Не се подпомагат проекти, когато са подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества.
 • Проекти, по които кандидатстващите организации извършват стопанска и/или икономическа дейност.
 • Не се разглеждат проекти на кандидати, получили финансова подкрепа от Фонда по друг проект в рамките на календарната година.
 • Не се разглеждат проекти на кандидати, получили финансова подкрепа и не изпълнили задълженията си по предходни договори, сключени с НДФ „13 века България“.
 • Проекти с липсващи и/или непълни документи.
 • Проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация.
 • Проекти, които вече са реализирани и са приключили.
 • Проекти, които ще бъдат реализирани за срок по-дълъг от 18 месеца, считано от датата на постъпване на заявлението.
 • Разходи на кандидатстващия проект за дейност, която не е свързана пряко с целта на проекта.
 • Разходи по кандидатстващия проект за дейност, която е свързана с политически партии, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии

За участие в сесията кандидатстващите могат да подават документи:

- на хартиен носител, за които важи датата на пощенското клеймо до 30.04.2020 г., включително, на адрес:

Национален дарителски фонд „13 века България“

пл. „Проф. Васил Геров“ 1

1421 София

България

- или чрез електронна кореспонденция, като заявленията за  спомоществователство се подават в сканиран вид по утвърдения образец, заедно с всички посочени приложения към него, с подпис и печат на е-мейл адрес: sesia@fund13veka.bg, до 17.00 ч. на 30.04.2020 г.

За допълнителна информация

тел.: 02 963 04 27

e-mail: sesia@fund13veka.bg

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта