УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

ПРАВИЛНИК

за дейността на Изпълнителна агенция за българите

в чужбина по издаване на удостоверения за български произход

 

                                                                                      

 

Глава първа

Общи положения

 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник регламентира условията и реда за издаване на удостоверения за български произход.

(2) Правилникът се прилага, доколкото в закон или подзаконов нормативен акт не е предвидено друго.

Чл. 2. Удостоверение за български произход се издава, когато е невъзможно чужденецът да представи удостоверение за раждане и е невъзможно Дирекция „Миграция“ или съответният отдел/сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да приложат служебна справка относно българския произход на чужденеца от информационна система на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (Агенцията) в следните производства:

 1. Производството за получаване разрешение за продължително пребиваване до една година от чужденци, приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България, на основание чл. 24в, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ);
 2. Производството за получаване на разрешение за постоянно пребиваване, на основание чл. 35, ал. 2 от ППЗЧРБ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ;
 3. Производството за получаване разрешение за продължително пребиваване, на основание чл. 18, ал. 3 от ППЗЧРБ във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗЧРБ;
 4. Произнасяне за издаване на виза „Д“ при постъпване на искане от „Визов център“ към Министерството на външните работи;

Глава втора

Структура, организация и функции на звената по издаване на удостоверения за български произход

Чл. 3. Дейността по удостоверяване на български произход се извършва от изпълнителния директор, Дирекция „Български общности и информационна дейност“ на Агенцията и служители от Дирекция "Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване", работещи в Центъра за административно обслужване на Агенцията.

Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на Агенцията издава удостоверения за български произход.

(2) Изпълнителния директор на Агенцията ръководи, координира и контролира цялостно дейността по издаване на удостоверения за български произход.

Чл. 5. (1) Специализираната администрация на Агенцията е организирана в Дирекция „Български общности и информационна дейност“. Дирекция „Български общности и информационна дейност“ подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията. Служителите от Дирекция „Български общности и информационна дейност“ дават становища относно наличие на предпоставките за издаване на удостоверение за български произход.

(2) (Изм. – Заповед № 37/19.07.2021 г.) Главният секретар и директорът на Дирекция „Български общности и информационна дейност“ съгласуват заедно или поотделно становищата по родната алинея относно издаването на удостоверение за български произход.

Чл. 6. В производството по издаване на удостоверение за български произход заинтересованите лица контактуват с Агенцията чрез центъра за административно обслужване, находящ се във фоайето на сградата на Агенцията на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2А, чрез официалната интернет страница на Агенцията на електронен адрес https://www.aba.government.bg/ или чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

 

Глава трета

Производството по издаване на удостоверения за български произход

Раздел I

Подаване на заявление за издаване на удостоверение за български произход

 Чл. 7. (1) Производството по издаване на удостоверение за български произход започва по инициатива на заявител, на който са дадени писмени указания от Дирекция „Миграция“ или съответният отдел/сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за необходимостта българският му произход да бъде удостоверен от Агенцията в някое от производствата, посочени в чл. 2 от настоящия правилник.

(2) Заявителят може да инициира процедура по издаване на удостоверение за български произход без да има писмени указания от органите по ал. 1, при подаване на документи за виза „Д“ в консулска служба на Република България в чужбина.

Чл. 8. (1) Заявлението за издаване на удостоверение за български произход се подава на място в центъра за административно обслужване на Агенцията.

(2) Заявлението може да бъде направено писмено с подаване на образеца – приложение № 1 към настоящия правилник. Заявителят може устно да заяви издаването на удостоверение за български произход. 

(3) За малолетни или поставени под пълно запрещение лица заявлението за издаване на удостоверение за български произход се подава от единия от родителите или настойника. За непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица заявлението се подава лично от лицето със съгласието на родител или попечител, което се удостоверява с при подписване. Родителите доказват представителната си власт с удостоверение за раждане или друг документ, доказващ представителната им власт, признат в Република България по установения законов ред. Настойникът и попечителят представят съдебно решение или друг документ, доказващ представителната им власт, признат в Република България по установения законов ред.

(4) Заявлението може да бъде подадено и от пълномощник, надлежно упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно.

(5) Заявлението може да бъде изпратено по пощата на адреса на Агенцията, за сметка на заявителя.

(6) В заявлението или протокола по ал. 2 задължително трябва да бъдат посочени актуални адрес, адрес на електронна поща и телефон на заявителя. Заявителят е длъжен незабавно писмено да информира Агенцията при промяна на адреса, адреса на електронна поща или телефона си или при отсъствие от адреса си повече от един месец. При неизпълнение на задълженията си по настоящата алинея, както и когато заявителят е посочил неверен или несъществуващ адрес или адрес на електронна поща, всички съобщения, указания или заповеди, адресирани до  заявителя, се прилагат към преписката и се смятат за връчени. За тези последици заявителят трябва да бъде уведомен писмено срещу подпис при подаване на заявлението.

Чл. 9. Заявлението за издаване на удостоверение за български произход може да бъде подадено по електронен път в Единния портал за достъп до електронни административни услуги, изграден и поддържан от Министерство на Електронно управление.

Чл. 10. (1) Към заявлението за издаване на удостоверение за български произход или протокола по чл. 8, ал. 2 на настоящия правилник трябва да бъдат приложени следните документи:

 1. Заверено копие от документ за самоличност на заявителя, от който да е видно неговото гражданство и адресна регистрация;
 2. Писмени указания от Дирекция „Миграция“ или съответният отдел/сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за необходимостта българският произход на заявителя да бъде удостоверен от Агенцията в някое от производствата, посочени в чл. 2 от настоящия правилник;
 3. Оригинален/-ни документ/-и за доказване на обстоятелството, че поне единият възходящ на заявителя е българин;
 4. Заверено копие на задграничния паспорт или на документа за разрешение за пребиваване на чужд гражданин;
 5. Декларация за българско национално съзнание на заявителя – приложение № 3 към настоящия правилник. Декларацията трябва да бъде с нотариално заверен подпис или да бъде подписана от заявителя пред служител на Агенцията.
 6. Декларация за приемане на политиката на Агенцията за използване на личните данни – приложение № 4 към настоящия правилник.

(2) Документът по ал. 1, т. 2 не е необходим, ако заявителят инициира издаване на удостоверение за български произход за подаване на документи за виза „Д“ по реда на чл. 2, т. 4.

(3) Документът по т. 3 на алинея 1 може да бъде издаден от:

  1. Български или чужд държавен орган;
  1. Българската православна църква.

(4) Когато приложените към искането документи са на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с точен превод на български език от лицензиран преводач, чийто подпис следва да бъде нотариално заверен. Освен това, в зависимост от държавата по произход, документите трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори, на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, и/или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

(5) При подаване на заявлението от законен представител или пълномощник към заявлението следва да се представи и документ по чл. 8, ал. 3 от настоящия правилник, респективно изрично нотариално заверено пълномощно, като в последния случай се представя и декларация за истинността на представените документи и че същите са предоставени от заявителя – приложение № 5 към настоящия правилник.

(6) Възможно е заявителят да поиска конкретен документ относно българския му произход да бъде събран служебно от Агенцията, когато този документ е издаден и наличен при български орган.

Чл. 11. (1) При приемане на заявлението на място или получаването им по пощата служителите в центъра за административно обслужване извършват проверка на самоличността на заявителя или неговия представител, както и на пълнотата на представените със заявлението документи.

(2) Проверката на самоличността на заявителя се извършва чрез съпоставяне на данните на заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят подписва заявлението пред служителя, а когато заявлението вече е подписано, заявителят полага подписа си повторно.

(3) Проверката при представяне на заявлението за издаване на удостоверение за български произход от представител на заявителя включва проверка на самоличността на представителя чрез съпоставяне на данните му в документа му за самоличност, документът за представителната му власт и заявлението. Освен това служителят съпоставя данните на заявителя, посочени в заявлението, и данните за него в документа за представителната власт.

Чл. 12. (1) Всички приети заявления се вписват във водения от Агенцията вътрешен електронен регистър на заявленията и получават входящ номер. Входящият номер се вписва на първа страница на заявлението и на бланка, която се предоставя на заявителя. Бланката съдържа, освен входящия номер, логото на Агенцията, телефонен номер и имейл адрес, на които може да бъде получавана информация по преписката.

(2) За всеки заявител се образува преписка, обозначена с входящия номер на заявлението. Всички допълнително представени или създадени документи по преписката носят същия номер, като се отбелязва датата на постъпването или създаването им.

(3) Документи по вече образувани преписки могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор.

(4) След приключване на приемния ден служителят в центъра за административно обслужване генерира списък на всички подадени през съответния ден заявления. Списъкът се предоставя на директора на Дирекция „Български общности и информационна дейност“ на Агенцията.

Раздел II

Разглеждане на преписката и произнасяне по заявлението за издаване на удостоверение за български произход


Чл. 13. (1) Разглеждането на приетите заявления за издаване на удостоверение за български произход става по реда на вписването им във вътрешния електронен регистър на заявленията.

(2) Срокът за произнасяне по заявлението е 14 дни, считано от постъпването на заявлението в Агенцията и вписването му във вътрешния електронен регистър на заявленията.

(3) В случай че при разглеждане на преписката бъде констатирана нередовност на заявлението или на приложените към него документи, се изготвя уведомление до заявителя, в което се посочват нередовностите и се дават указания за отстраняването им в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението се изпраща до заявителя по посочен от него в заявлението начин – чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Ако нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството се прекратява със заповед на изпълнителния директор на Агенцията.

(4) В случаите по предходната алинея срокът за произнасяне по заявлението започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите, което се указва на заявителя с уведомлението по предходната алинея.

(5) Сроковете за издаване на удостоверение за български произход спират да текат, когато производството е спряно по законоустановения ред. При възобновяване на производството, същото продължава от онова действие, при което е било спряно.

(6) В цялото производство страните имат възможност да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки, както и копия за тяхна сметка.

Чл. 14. (1) Изпълнителният директор на Агенцията издава удостоверение за български произход, когато по преписката е установено, че поне един от възходящите на заявителя е българин. Когато това обстоятелство не е доказано или са налице други пречки за издаване на удостоверението, председателят на Агенцията издава заповед за мотивиран отказ.

(2) В съдържанието на удостоверението за български произход задължително се посочва за целите на кое от посочените в чл. 2 производства се издава удостоверението.

Чл. 15. (1) Удостоверението за български произход или заповедта за мотивиран отказ се изпраща в 7-дневен срок служебно от Агенцията на Дирекция „Миграция“ или на съответния отдел/сектор/групи „Миграция“ при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, които са дали указания на заявителя за необходимостта от удостоверяване на българския му произход в съответното производство по чл. 2, или на посочената в заявлението консулска служба, ако удостоверението трябва да послужи за издаване на виза „Д“.

(2) Заповедта за мотивиран отказ да се издаде удостоверение се връчва на заявителя по посочен от него в заявлението начин – на място в Агенцията, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.


Чл. 16. (1) Заповедта за мотивиран отказ се връчва на място в Агенцията от служителите в центъра за административно обслужване.

(2) Връчването се извършва лично на заявителя или негов представител срещу представяне на документ за самоличност и представителна власт. Пълномощниците трябва да представят изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага по преписката.

(3) Актът на получаване на заповедта се удостоверява чрез саморъчно изписване на името и подпис на получателя и отбелязване на датата на получаване.


Чл. 17. Заповедта може да бъде изпратена на заявителя на негови разноски, при изрично заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор. В този случай същата се изпраща:

 1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща при доставяне на пратката от заявителя, който декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;
 2. с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към Агенцията.


Чл. 18. Заповедта за отказ може да бъде връчена на заявителя по електронен път при наличие на изрично заявено получаване по електронен път на посочения от заявителя електронен адрес за уведомяване или чрез система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Глава четвърта

Съхраняване на преписките по удостоверяване на български произход

Чл. 19. (1) Преписките по удостоверяване на български произход, след произнасянето по същите, се предават за съхранение в учрежденския архив на Агенцията.

(2) Преписките се архивират и съхраняват по правилата, реда и в сроковете, регламентирани в Номенклатурата на архивните дела на Агенцията, утвърдени от Главния секретар, в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда и организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  Настоящият правилник е утвърден със заповед № 25/29.06.2021 г. и изменен със заповед № 32/10.07.2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта