Въпроси и отговори

 1. Каква е процедурата за подаване на заявка за определяне на дата за подаване на заявление за издаване на удостоверение за български произход?

Подаването на заявката се извършва на официалната интернет страница на Агенцията на електронен адрес https://www.aba.government.bg/ по следния ред:

 

 1. Каква е процедурата за подаване на заявление за издаване на удостоверение за български произход в центъра за административно обслужване на Агенцията?

Заявлението може да бъде направено писмено с подаване на образеца – приложение № 1 към Правилника за дейността на ДАБЧ по издаване на удостоверения за български произход. Заявителят може устно да заяви издаването на удостоверение за български произход. Устното заявление се отразява в протокол по образец – приложение № 2 към Правилника, който се подписва от заявителя и длъжностното лице, което го е съставило.

За малолетни или поставени под пълно запрещение лица заявлението за издаване на удостоверение за български произход се подава от единия от родителите или настойника. За непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица заявлението се подава лично от лицето със съгласието на родител или попечител, което се удостоверява с приподписване. Родителите доказват представителната си власт с удостоверение за раждане. Настойникът и попечителят представят съдебно решение или друг акт, доказващ представителната им власт, признат в Република България по установения законов ред.

Заявлението може да бъде подадено и от пълномощник, надлежно упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 1. Какви документи е необходимо да се приложат към заявлението за издаване на удостоверение за български произход?

Към заявлението за издаване на удостоверение за български произход трябва да бъдат приложени следните документи:

Заявителите, които желаят да им бъде издадено удостоверение за български произход за упражняване на права по Постановление №103 на Министерски съвет от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, трябва да представят към заявлението още заверено копие на студентската книжка на заявителя или уверение от съответното висше учебно заведение, от които да е видно, че заявителят е студент в българско висше учебно заведение.

Заявителите, които желаят да им бъде издадено удостоверение за български произход, което да представят в производство за получаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България, трябва да представят към заявлението още заверено копие на задграничния паспорт или на документа за разрешение за пребиваване на чужд гражданин. От задграничния паспорт се копират страницата със снимката и данните на заявителя и страниците с данните от граничния контрол, отбелязани при влизане на лицето в Република България.

Когато приложените към искането документи са на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с точен превод на български език от лицензиран преводач, чийто подпис следва да бъде нотариално заверен. Освен това, в зависимост от държавата по произход, документите трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори, на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

При подаване на заявлението от пълномощник към заявлението следва да се представи изрично нотариално заверено пълномощно и декларация за истинността на представените документи и че същите са предоставени от заявителя – приложение № 5 към Правилника.

 

 1. Какъв е срокът за произнасяне по заявлението за издаване на удостоверение за български произход?

Срокът за произнасяне по заявлението за издаване на удостоверение за български произход е 1 месец, считано от постъпването на заявлението в Агенцията и вписването му във вътрешния електронен регистър на заявленията.

 

 1. Мога ли да подам заявление за издаване на удостоверение за български чрез консулско представителство на Република България?

Да, заявлението за издаване на удостоверение за български произход може да се подаде и чрез консулско представителство на Република България.

 

 1. Къде се намира центърът за административно обслужване на Агенцията?

Центърът за административно обслужване на Агенцията се намира на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2А.

 

 1. Какво е работното време на центъра за административно обслужване на Агенцията?

Работното време на центъра за административно обслужване на Агенцията е от 08:30 до 17:30.

 

 1. Има ли удостоверението за български произход срок на валидност?

Не, удостоверението за български произход е безсрочно.

 

 1. Дължи ли се такса в производството по издаване на удостоверение за български произход?

Не, в производството по издаване на удостоверение за български произход не се дължи такса.

 

 1. По какъв начин може да бъде получен резултатът от производството по издаване на удостоверение за български произход?

Резултатът от услугата може да бъде получен на място в центъра за административно обслужване на Агенцията, чрез консулско представителство на Република България, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път – на посочен от заявителя електронен адрес или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

 1. Удостоверението за български произход или заповедта за мотивиран отказ се връчва на място в Агенцията от служителите в центъра за административно обслужване. Връчването се извършва лично на заявителя или негов представител срещу представяне на документ за самоличност и представителна власт. Пълномощниците трябва да представят изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага по преписката. Актът на получаване на удостоверението или заповедта се удостоверява чрез саморъчно изписване на името и подпис на получателя и отбелязване на датата на получаване.
 2. Удостоверението или заповедта, издадени по заявления, подадени чрез консулско представителство на Република България, при заявено желание за това, се изпращат за връчване със съпроводително писмо от Агенцията чрез дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи до съответното консулско представителство на Република България, където е подадено заявлението.
 3. Удостоверението или заповедта могат да бъдат изпратени на заявителя на негови разноски, при изрично заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор. В този случай индивидуалният административен акт се изпраща:

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта