Важно съобщение за студентите приети по ПМС 103/1993

След законодателните промени през месец Март 2021 година, е необходимо да подадете документи първо в съответната Областна Дирекция Миграция на МВР по местопребиваване, във връзка с едно от следните производства:

 1. В производството за получаване разрешение за продължително пребиваване до една година от чужденци, приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България, на основание чл. 24в, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ); ------------------------     ПМС 103/1993
 2. В производството за получаване на разрешение за постоянно пребиваване, на основание чл. 35, ал. 2 от ППЗЧРБ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ;
 3. В производството за получаване разрешение за продължително пребиваване, на основание чл. 18, ал. 3 от ППЗЧРБ във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗЧРБ;

              В срок от 2-3 дни получавате писмени указания от Дирекция „Миграция“ или съответният отдел/сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за необходимостта българският произход да Ви бъде удостоверен и в последствие подавате заявление за издаване на удостоверение за български произход в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към Министъра на външните работи.

 

             Необходими документи за процедурата по удостоверяване на български произход:

 1. Заявление по образец за издаване на удостоверение за български произход

https://www.aba.government.bg/downloadFile/224/download

 1. Декларация по образец за приемане на политиката на Агенцията за използване на личните данни

https://www.aba.government.bg/downloadFile/193/download

 1. Декларация за българско национално съзнание на заявителя заверена при Нотариус.

https://www.aba.government.bg/downloadFile/192/download

∙            Непълнолетни лица (лица по 18 годишна възраст) предоставят в копие и в оригинал Декларация подписана от родителите(настойници) за самостоятелно пребиваване на територията на Република България

 1. Документи доказващи Вашият български произход с превод и легализация – документи издадени от български или чужд държавен орган, в който е вписана българска народност на възходящ(майка, баща, баба, дядо, прабаба или прадядо), или документи издадени от Българска Екзархия или Патриаршия.      
 1. В копие и оригинал  документ за самоличност

 2. Писмото получено от отдел „Миграция“
 3. В копие и оригинал  на Удостоверение издадено от Министерство на образованието и науката, че студента е приет по ПМС 103/1993 г.

 4. Уверение от Висшето учебно заведение потвърждаващо, че студента е записан в редовна форма на обучение за учебната 2023/2024 година.

              Заявлението, може да се подаде всеки делничен ден от Понеделник до Петък на административното гише на Изпълнителна агенция за българите в чужбина, находящ се на бул. Ал. Дондуков № 2А, в периода от 10:00 до 12:30 ч.  и от 13:30 до 15:30 часа.

              След  издаване на Удостоверението за български произход, то се изпраща по служебен път към  ОД „Миграция“, а заявителите получават обратно своите „стари оригинални“ документи на административното гише на Агенцията.

 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта