Приоритети

Приоритети

  • Усъвършенстване на законодателството

- Участие в разработването на Постановление № 103 на МС за образователната дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на МС за обучение в български вузове на граждани на Република Македония. Благодарение на тези актове от 1993 г. всяка година в български висши училища постъпват на пълна издръжка по 1500 сънародници от цял свят;

- Участие в усъвършенстването на различни законови и подзаконови нормативни актове на културното взаимодействие, образованието, пребиваването в страната на българи от чужбина.

  • Единение на българските общности по света

- Една от основните функции на ДАБЧ е да проучва и анализира състоянието и перспективите на българските общности по света. Както и да съдейства за решаване проблемите на сънародниците ни пред компетентните държавни институции.

- Агенцията е инициатор и съидейник в осъществяването на редица работни срещи, кръгли маси, научно-практически конференции с участието на представители на изпълнителната и законодателната власт в страната, на Администрацията на президента, на обществени организации и научни институти, където се кове общата воля за реализиране на държавната политика спрямо съотечествениците ни в чужбина.

- Към ДАБЧ изграден Консултативно-експертен съвет, включващ  представители на държавните институции, обществените организации, академичните среди и медиите. Целта е привличане на обществената инициатива във формиране на държавната политика към българите, пръснати по цял свят.

- Наред с научните форуми по проблемите на държавната политика спрямо сънародниците ни по света, ДАБЧ организира перманентно културни прояви, свързани с дейността на българските общности и техните организации зад граница – концерти, изложби, промоции на книги и премиери на документални филми.

  • Подпомагане на образователната дейност сред подрастващите

- Като координиращ държавен орган агенцията събира и анализира информация и поставя проблемите от образователен характер пред компетентните институции –Министерския съвет, министерствата на външните и на вътрешните работи, на образованието, младежта и науката. Решаването им се търси в контекста на съответните двустранни отношения на България с други държави. Те засягат различния статут на българските училища зад граница, нарушаването на законовите изисквания за изучаване на родния език в някои страни, липсата на материална база, на подходящи преподаватели и др.

- През 2005 г. Държавната агенция за българите в чужбина за пръв път организира среща между българските училища в чужбина и полага началото обединяването на тези образователни огнища с цел подобряване комуникацията между тях и държавните институции в България;

- Агенцията подпомага българските образователни звена в чужбина с научна, справочна, учебна, художествена и детска литература, аудио- и видеоматериали съответните учебни центрове, участва в различни форуми и инициира такива, посветени на образованието на българите зад граница.

- Създадените от институцията и превърнати в ежегодна традиция международни конкурси за деца от българските общности зад граница: литературният конкурс „Стефан Гечев” (учреден през 1995 г.) и конкурсът по изобразително изкуство – „България в моите мечти” (учреден през 2001 г.), със съпътстващите ги изложби, показвани вече и в чужбина, до 2010 г. са привлекли около 5000 участници от всички краища на света.

  • Приобщаване на младата квалифицирана българска емиграция

- Поддържаме постоянна връзка със създадените през последното десетилетие студентски и младежки организации в Европа и Северна Америка, изучаваме нагласите им за професионална реализация в родината, стимулираме техния интерес към ставащото „у дома” и готовността им да работят за изграждането на положителен образ на България пред света;

- ДАБЧ е инициатор и съорганизатор на форуми, посветени на професионалната реализация в родината на млади българи, завършили чуждестранни университети – кръгли маси, трудови борси, конференции, дискусии.

- Сред проектите в тази насока са форумът „Кариера в България. Защо не?”, със съорганизатори BACK2BG и „Тук там”, осъществените срещи на български студентски клубове в Германия, САЩ, Канада, Австрия, Франция. Агенцията подпомага тяхната дейност с консултации и конкретна помощ по въпроси, изискващи намесата и на други държавни органи. Проучва и проблема с бизнеспозициите на този ценен човешки потенциал с оглед инвестиционните интереси на страната.

  • Подпомагане процеса на реемиграция

Завръщането в историческата родина на няколко хиляди българи по произход от Украйна, Молдова, Казахстан е един от реалните резултати на грижата на ДАБЧ в тази насока. Дейността ни е съсредоточена в следните направления:

- създаване на нормативна база, улесняваща техния прием, мониторинг, икономическа и социална защита, духовно приобщаване;

- изграждане на инструментариум за осъществяване на интегрирано управление при активното участие на местните власти;

- количествен и качествен анализ на потенциалните реимигранти;

- провеждане на периодични териториални проучвания за възможности за заселване; изучаване практиките на други държави и т. н.

  • Информационна и издателска дейност

Дейността на Държавната агенция за българите в чужбина, нейните инициативи и текущи проекти, тържества и позиции по разрешаване на конкретни проблеми, както и най-актуалната информация за събития от живота на българите по света, намират отражение на уеб-сайта www.aba.government.bg Агенцията поддържа разнообразни информационни регистри и база данни за българските културно-просветни организации, църковни общини и училища зад граница, които са предоставени за широко ползване на нейния сайт.

Общуването между сънародниците и сътрудничествата между създадени от тях сдружения  в чужбина са от изключително значение за развитието на общността.

Ефективното общуване е път към изграждане на сплотена и консолидирана общност, с взаимодействия, основаващи се на креативност, инициативност, прозрачност, отговорност.

Създали сме портал за информация и общуване „Родина”, http://www.rodinabg.net/  като в електронния бюлетин „калейдоскоп” намират място новини за най-значимите дейности и събития в българските общности.

В предложения портал за информация и консултация „РодинаКонсулт” http://rodinaconsult.eu/  се публикуват материали -  които се отнасят до реформи и промени, за социална и данъчна политика - важни за завръщащи се в страната сънародници.


ДАБЧ издава сборници с детско творчество (есета, разкази, стихове, рисунки), календар-бележници с християнските празници и с рисунки на деца - участници в традиционните конкурси на Агенцията, тематични дискове и др. Организира и подпомага издаването на книги на сънародници от чужбина.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта