Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Издания на Държавната Агенция за българите в чужбина през 2011

БЪЛГАРИТЕ ОТ ГОЛО БЪРДО, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ
ЕЗИК, ОБРЕДНОСТ, МУЗИКА
Част ІІ
Съставител: доц. д-р Веселка Тончева
2011 г.

Началото на поредицата “Българите от Голо Бърдо, Албания” беше поставено през 2009 г. като резултат от няколкогодишната изследователска работа сред тази общност. Първата част с автор В. Тончева и с подзаглавие “Традиции, музика, идентичност”, финансирана от Държавната Агенция за българите в чужбина, очертава основни аспекти, свързани с историята, религията, традиционната календарна и семейна обредност, музиката и идентичността на нашите сънародници в Албания.

Настоящата втора част на поредицата “Българите от Голо Бърдо, Албания” съдържа фолклорни материали, записани предимно в с.Големо Острени в експедиции, осъществени през 2009 и 2010 г., подпомогнати от Държавната Агенция за българите в чужбина, Българската федерация по спелеология и ВМРО, с организационното участие на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” и Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.

Текстовете в първия дял на настоящата книга (“език, обредност, музика”) са фокусирани върху различни аспекти на обредността, музиката и езика. Документирани, наблюдавани и анализирани са два действащи семейни ритуала в с. Големо Острени – сватба (2010) и сюнет (август 2009), очертани са основните им параметри, поставени са в сравнителен план с познатите модели на българската етническа територия (В. Тончева). Друг изследователски обект са родителните и погребално-поменателните практики, както и езикът, разглеждан като белег на идентичност през призмата на “нашенското” (Цв. Димитрова).

Приложенията съдържат песни (някои от тях с нотни текстове), топонимия (събрана и анализирана от П. Асенова, А. Жалов и К. Рангочев при проучвания, осъществени в преходни години) и живата реч на голобърдци – разкази по широк кръг от теми: селищата и историята на региона, религия, календарна и семейна обредност, фолклорна вяра, музикa, носия, поминък и идентичност.

Снимковият материал допълва визуално изследователските теми и теренните материали в книгата.
Из уводните думи към книгата


„АВСТРАЛИЯ - БЪЛГАРИЯ: ПО-МАЛКО НЕПОЗНАТИ”
Автор -  Мария Стайкова
Второ преработено и допълнено издание
2011 г.

Какво вълнува една българка от първата й среща с Австралия до днес, когато са изминали вече 17 години, изпълнени с богата гама от най-различни преживявания и емоции, с естествените сравнения как е било у нас и как е сега там, със стремежа й да опознае историята и съвременността на австралийците?  Но и с още нещо светло и голямо - с действеното желание да им покаже красотата на обичната родна България, скътана завинаги в сърцето с огромна любов и въплътена в многобройни изяви и инициативи като секретар на Българо-Австралийското дружество ”Родина” в столицата Канбера.

Ще научите всичко това, ако разгърнете книгата на Мария Стайкова „Австралия-България: по-малко непознати”, второ преработено и допълнено издание, която излезе от печат с любезното съдействие на Агенцията за българите в чужбина.

Авторката е родена и израстнала в Пловдив в семейството на видния художник от Южнобългарската група Анастас Стайков и университетската преподавателка по биохимия Ралица Белева-Стайкова.  Завършила е биохимия в Биологическия факултет на Софийския университет и след активна научна дейност в БАН и в Института „Макс Планк” в Германия е поканена да продължи изследванията си в Канбера, където ентусиазирано и плодотворно работи в една от водещите световни изследователски групи по невроимунология.

Впечатлителна и вечно жадна за нови знания и преживявания,  извън научните си ангажименти Мария Стайкова проявява жив интерес към всичко около нея - към хората, флората и фауната, към традициите и днешните делници и празници на австралийците.  Така спонтанно се раждат „картините” от Австралия в писмата й до близки и приятели, от които преди десет години, в навечерието на Олимпиадата в Сидни, се роди книгата „Австралия–България: взаимно непознати”, посрещната и у нас, и сред българите в южния континент с радост и възхита.

България я има в Австралия и присъствието й оставя следи в историята на континента, макар българската общност да е една от най-малките в Австралия - 12000 души от 20-милионното население на страната, в което броят на националностите е 150.

Ако в първото издание на книгата водещ е акцентът, че двете страни са „взаимно непознати”, то във второто издание той е променен в посока на „по-малко непознати”.  Защото междувременно авторката се е срещнала с българи от всички поколения, опознала е работата на българските дружества на континента и в кратко, но много стойностно собствено изследване ни представя най-важните моменти от развитието на взаимоотношенията между двете страни.
Страниците на книгата на Мария Стайкова ни предлагат в текст и снимки един невероятно интересна и фино нюансирана картина от образи на природата и хората в южния континент и на българското присъствие в него, която буди у нас спонтанно любопитство, светли емоции, дълбок размисъл и искрено възхищение.
Проф. д-р Минка Златева
Факултет по журналистика и масова комуникация – СУ „Св.Кл.Охридски”


„БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В АВСТРИЯ” – историческо, лингвистично и етноложко изследване
Съставители -  Снежана Йовева-Димитрова, Ана Кочева, Владимир Пенчев
Том І

Настоящият сборник представлява първа част от планирано двутомно издание, посветено на изследванията на българската общност в Република Австрия. В продължение на няколко години екип от учени от Българската академия на науките  (от Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей) с активната подкрепа на редица български институции  - Държавната агенция за българите в чужбина, Посолството на Република България в Република Австрия и Българският културен институт “Дом Витгенщайн” – и на австрийски научни организации (Балканската комисия при Австрийската академия на науките), както и със съучастието на организациите на българската общност там, най-вече Българската културно-просветна организация “Св. Св. Кирил и Методий”, на съществувалия доскоро Български изследователски институт във Виена и др., извърши многобройни теренни проучвания, насочени към историята и битието на българите на австрийска територия. Тези изследвания бяха обобщени в рамките на 3-дневна международна научна конференция, проведена в Българския културен център “Дом Витгенщайн” във Виена през есента на 2009 г. Конференцията предизвика жив интерес сред българската общност в Австрия, на която беше и посветена.
"БЪЛГАРИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ"
Съставител и автор д-р Иван  Забунов

Автори: Иван Д. Забунов, Федор С. Сабий, Степан Н. Куртев, Георги Т. Барбаров, Петър А. Писароглов, Захарий М. Язаджи, Георги И. Ужаков, Мария П. Великсар, Петър К. Жеков, Кирил П. Дарманчев, Николай Д. Куртев, Степан Д. Танов, Николай Н. Червенков, Иван И. Бурлаков, Марина П. Пшеник, Валериан В. Заболотний, Виктор Е. Пейков, Иван Ф. Манолов. 795 стр., Обем 99,5 п.к.

Книгата състои от очерци на авторите, документи и материали, приложения, снимков материал и списък на фотографии.

В очерците на авторите, които са създатели, ръководители или активни дейци на различни български организации в Молдова, са представени разкази за една от най-големите български исторически общности - "бесарабските българи". Разгледани са условията за възраждане; запазване и развитие на българските езикови, културни и духовни ценности, както и дейността на български обществени структури по изразяване на интересите и защита на правата на българите като перспективна гаранция за националната им идентичност.

Документалната част съдържа официални документи, преписки, спомени, публикации, интервюта и т.н. за историята и културата на бесарабските българи, тяхното обществено структуриране и организационната им дейност в Република Молдова.

Приложенията и снимковия материал правят книгата особено ценна. Книгата е написана с огромна любов към България и българския народ, към миналото на бесарабските българи, с преклонение към техният труд и воля да опазят българщината за бъдещите поколения.

СЪБИТИЯ
Текущи събития
Предстоящи събития
Не са намерени събития
ЗА МЕДИИТЕ
Съобщения
Не са намерени материали в Съобщения за медии
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.