Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Административно-правно обслужване/Нормативни актове
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закони, постановления, правилници, наредби, засягащи правата и задълженията на българите, живеещи в чужбина.


КОНСТИТУЦИЯ на Република България


ЗАКОНИ

Закон за българите, живеещи извън Република България

Закон за българското гражданство

Закон за българските лични документи

Закон за гражданската регистрация

Закон за чужденците в Република България

Закон за ратифициране на Европейската конвенция за гражданството


КОДЕКСИ

Административно-процесуален кодекс

Кодекс на международното частно право


МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ

Европейска конвенция за гражданството

Конвенция за гражданството на омъжената жена

Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Списък на държавите, с които се прилага режим на освобождаване на документи за легализация, предвиден в двустранни договори за правна помощ между тези държави и Република България

Списък на държавите - страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове


ПРАВИЛНИЦИ


Правилник за издаване на българските лични документи

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбинаПОСТАНОВЛЕНИЯ

Постановление № 103 на Министерския съвет от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

Постановление № 228 на Министерския съвет от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България

Постановление № 334 на Министерския съвет от 8.12.2011 г. за български неделни училища в чужбина

НАРЕДБИ

Наредба за административното обслужване (Загл. изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.)

Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство


ВЪТРЕШНОНОРМАТИВНИ АКТОВЕ


Харта на клиента

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация  от Държавната агенция за българите в чужбина

Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя

Заповед (образец №1)


Заявление за изготвяне на информация, консултация и справка (образец)

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (образец)

Протокол по чл. 35, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (образец)


Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите за нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.


Заповед (образец №2) за предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация
СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.