СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финансово-стапански дйности и административно-правно обслужване“ в Държавна агенция за българите в чужбина.

 

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Цветомир Илиев Шишков

Да

Да

-

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:


Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.

Цветомир Илиев Шишков

 

 

            Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 09.06.2019 г. в 10:30 ч. в сградата на сградата на Държавна агенция за българите в чужбина, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2а, за провеждане на първата част от конкурса – решаване на тест.

            Кандидатите, успешно преминали първия етап от конкурсната процедура - решаване на тест, ще бъдат уведомени по телефона и/или по електронната поща за допускането им до следващия етап от конкурсната процедура – интервю.

            Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 10.06.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на  сградата на Държавна агенция за българите в чужбина, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2а,

 

            Нормативни актове:

 

1.Закон за българите  живеещи извън Република България,

2.Закон за българското гражданство,

3.Административно право,

4.Трудово право,

5.Административнопроцесуален кодекс,

6.Закон за обществените поръчки,

7.Закон за електронното управление.

 

 

 

Бойко Начев/п/

председател на конкурсната комисия

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта