СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА


за длъжността „младши експерт“ – 1 (една) щатна бройка „в дирекция „Бълрарски общности и информационна дейност“ в Държавна агенция за българите в чужбина.

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

РЕШИ:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Катерина Валериева Трифонова

Да

Да

-

2.

Галя Петрова Бичева

Да

Да

-

3.

Диана Костадинова Станиславова

Да

Да

-

4. 

Деница Иванова Михайлова

Да

Да

-

5.

Василка Аспарухова Ячкова

Да

Да

-

6.

Катя Борисова Личева-Папазова

Да

Да

-

7.

Василена Росенова Велинова

Да

Да

-

8.

Анелия Христова Неделчева

Да

Да

-

9.

Елмира Александрова Георгиева

Да

Да

-

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.         Катерина Валериева Трифонова

2.         Галя Петрова Бичева

3.         Диана Костадинова Станиславова

4.         Деница Иванова Михайлова

5.         Василка Аспарухова Ячкова

6.         Катя Борисова Личева-Папазова

7.         Василена Росенова Велинова

8.         Анелия Христова Неделчева

9.         Елмира Александрова Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 19.05.2021 г. в 10:30 ч. в сградата на сградата на Държавна агенция за българите в чужбина, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2а, за провеждане на първата част от конкурса – решаване на тест.

            Кандидатите, успешно преминали първия етап от конкурсната процедура - решаване на тест, ще бъдат уведомени по телефона и/или по електронната поща за допускането им до следващия етап от конкурсната процедура – интервю.

 

            Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 20.05.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на  сградата на Държавна агенция за българите в чужбина, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2а,

 

            Нормативни актове:

 

  1. Закон за българите живеещи извън Република България,
  2. Закон за българското гражданство,
  3. Закон за държавния служител,
  4. Закон за чужденците в Република България,
  5. Закон за администрацията

 

Бойко Начев /П/

председател на конкурсната комисия     

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта