РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

ПРОТОКОЛ № 3

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

 

длъжността младши експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност“ в  Държавна агенция за българите в чужбина.

 

Днес, 19.05.2021 г., от 12:05 ч. в сградата на Държавна агенция за българите в чужбина – гр. София бул. „Дондуков” № 2а се проведе заседание на назначената със Заповед № 15/23.04.2021 г. на председателя на Държавна агенция за българите в чужбина комисия за провеждане на конкурсната процедура за длъжността „младши експерт“ в  дирекция „Български общности и информационна дейност“, във връзка с проведен на 19.05.2021 г. тест:

 

             За провеждане на теста на 19.05.2021г. в 10.30 ч.  се явиха следните кандидати:

 

1.         Катерина Валериева Трифонова

2.         Диана Костадинова Станиславова

3.         Деница Иванова Михайлова

4.         Василена Росенова Велинова

5.         Анелия Христова Неделчева

6.         Елмира Александрова Георгиева

 

 

 

             Не се явиха кандидатите:

    1. Галя Петрова Бичева

  1. Василка Аспарухова Ячкова
  2. Катя Борисова Личева-Папазова

            

             Преди провеждането на теста комисията обяви на кандидатите системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до следващия етап – интервю.

В съответствие с чл. 27, ал. 4 от НПКДС, един от кандидатите, Елмира Александрова Георгиева , изтегли вариант № 1 на теста.

В 10.40 ч. бе дадено начало на първия етап от конкурса – решаване на тест, а в 11.40 ч. бе обявен краят.

След предаването на попълнените тестове в запечатани пликове, комисията провери тестовете, съобразно одобрената система за определяне на резултатите.

            Като приложи системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста при конкурса, отразен в Протокол № 2 от 18.05.2021г., комисията определи резултатите от теста на допуснатите и явилите се кандидати, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общ брой верни отговори

Точки (0.25 точки на верен отговор)

Балова оценка (коефициент 3)

Допуснат/

Недопуснат до интервю

1.

Катерина Валериева Трифонова

12

3

9

недопуснат

2.

Диана Костадинова Станиславова

10

2,5

7,50

недопуснат

3. 

Деница Иванова Михайлова

9

2,25

6,75

недопуснат

4.

Василена Росенова Велинова

19

4,75

14,25

допуснат

5.

Анелия Христова Неделчева

14

3,5

10,50

недопуснат

6.

Елмира Александрова Георгиева

9

2,25

6,75

недопуснат

 

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и решението на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста до „3” грешки (17 верни отговора от възможни 20), съгласно Протокол № 2 от 18.05.2021 г. от заседанието на конкурсната комисия, комисията

 

 

РЕШИ:

 

        І. Допуска до интервю следния кандидат:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общ брой верни отговори

1.

Василена Росенова Велинова

19

 

    

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 20.05.2021г. от 10:00 ч. в сградата на Държавна агенция за българите в чужбина,

 

 

Председател: Бойко Начев /П/

                            Главен секретар на

                            Държавна агенция за българите в чужбива

 

 

                 Членове:       

  1. Дилайла Васева /П/

                            Директор на дирекция „БО и ИД”

 

                            2.Силвия Дончева /П/

                            Директор дирекция  „ФСД И АПО“

                            и изпълняваващ функциите на „Човешки ресурси”

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта