ОБЯВЛЕНИЕ

Държавна агенция за българите в чужбина” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в  дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

 

  1. Длъжност: главен юрисконсулт.
  2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
  1. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
  2. Необходими документи:
  1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Държавна агенция за българите в чужбина, намираща се на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” № 2а.
  2. Срокът за подаване на документите е не по-късно от 14:30 часа на 19.07.2021 г.
  3. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
  4. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
  5. Конкурсът ще се проведе в Държавна агенция за българите в чужбина”, гр. София, бул. „Дондуков” № 2а.

 

Описание на длъжността:

 

 

Размер на основната заплата за длъжността е от 800 /осемстотин/ лева до 1600 /хиляда и петстотин/ лева, съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: Евгения Григорова –старши  експерт в отдел „ФСД и АПО”,

телефон 02/935 06 50

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта