Дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“

Дирекция "Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване":

 1. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
 2. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по съдебни дела, по които агенцията е страна, и при обжалване на актове на председателя, издадени в кръга на неговата компетентност;
 3. следи за спазването на нормативните актове при провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки, изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
 4. организира дейностите по управлението на човешките ресурси;
 5. извършва вписванията в Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт;
 6. организира поддържането на информационната система на агенцията и дейностите по приемане, съхраняване и изпращане на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис (УЕП);
 7. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;
 8. съставя проекта на бюджет на агенцията;
 9. разпределя и следи за изпълнението на бюджета на агенцията;
 10. изготвя годишния финансов отчет на агенцията, ежемесечни, тримесечни и годишен отчет за касовото изпълнение и капиталовите разходи;
 11. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните средства при спазване на финансовата дисциплина;
 12. осигурява условия за проверки от компетентните органи;
 13. разработва документи, свързани с финансово-счетоводната дейност на агенцията, и отговаря за систематизирането и съхраняването на счетоводните документи съгласно Закона за счетоводството;
 14. организира и отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на недвижимите имоти и движимите вещи - собственост на агенцията или предоставени й за ползване;
 15. обслужва административно физически и юридически лица, като прилага принципа на обслужване "едно гише";
 16. организира, осъществява и контролира движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция; води отчетност и осигурява информация по получената и изпратената кореспонденция;
 17. систематизира, съхранява и обработва документите от архива и организира използването им;
 18. извършва дейностите по материално-техническото снабдяване, транспортното обслужване, ремонт и поддръжка и отговаря за санитарно-хигиенните условия в агенцията.

 

 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта