Дирекция „Български общности и информационна дейност“

Дирекция "Български общности и информационна дейност" осигурява осъществяването на правомощията на председателя, като:

 1. съдейства за разработването, актуализирането и провеждането на държавната политика по отношение на българските общности и техните организации извън Република България;
 2. участва с експертни становища при подготовката на международни договори и в подготовката за изработването на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията;
 3. подпомага председателя при участието му в международни организации и програми по въпросите на националните, езиковите и религиозните общности;
 4. поддържа връзки с представителите на българските общности и с техните организационни структури извън Република България;
 5. организира воденето на регистър на представителите на българските общности и техните организации;
 6. поддържа връзки и обменя опит със сродни чужди държавни органи и юридически лица с нестопанска цел;
 7. поддържа връзки със Светия Синод на Българската православна църква и с управителните тела на другите вероизповедания при осъществяване дейността на агенцията;
 8. организира срещи, събори, научнопрактически семинари и конференции и други прояви на представители или организации на български общности в страната и в чужбина;
 9. организира изучаването на българските общности извън Република България за изготвянето на анализи за състоянието им и изработването на концепции и програми за работа с тях;
 10. участва съвместно с Министерството на културата при издирване, документиране, популяризиране и опазване на архиви, паметници и произведения на изкуството извън страната, свързани с историята и културата на България;
 11. организира издаването и разпространяването в печатна и електронна форма на списание и вестник, научнопрактически сборници, специализирана литература и други информационни и просветни материали;
 12. поддържа връзки с българските издания в чужбина и с българските редакции на радио- и телевизионни програми;
 13. подпомага участието на председателя в междуведомствени работни групи и при координиране работата на консултативните съвети, създадени към агенцията.
Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта