Новини
В А Ж Н О!!! У В Е Д О М Л Е Н И Е !!!
12.03.2021

Във връзка с приемането на Закон за изменение и допълнение на закона за българското гражданство, обнародван в ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че с приетите законодателни промени е премахнато изискването в производството по придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство да се представя удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.

Съгласно новата законова уредба документите, с които лицето удостоверява, че има родствена връзка с негов възходящ до трета степен включително, който е от български произход се представят директно с молбата за придобиване на българско гражданство в Министерство на правосъдието.

 

Предвид горното и до приемането на предвидените в закона подзаконови нормативни актове и привеждането на действащите подзаконови нормативни актове в съответствие с новата законова уредба, считано от 16.03.2021 г. Държавната агенция за българите в чужбина преустановява приемането на заявления за издаване на удостоверения за български произход.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта