Новини
У В Е Д О М Л Е Н И Е!
17.03.2021

С оглед на приетите законови промени в сила от 16.03.2021 г. – Закон за изменение и допълнение на закона за българското гражданство, обнародван в ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че съгласно новата законова уредба документите, с които лицето удостоверява, че има родствена връзка с негов възходящ до трета степен включително, който е от български произход се представят директно с молбата за придобиване на българско гражданство в Министерство на правосъдието.

С този закон е изменена и нормата на чл. 3, ал. 1 от Закона за българите, живеещи извън Република България. Съгласно действащата й редакция, считано от 16.03.2021 г., български произход се доказва с документ, издаден от български или чужд държавен орган, или от Българската православна църква. Отменена е разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за българите, живеещи извън Република България, която предвиждаше, че български произход може да се доказва с документ, издаден от организация на българи, живеещи извън Република България, призната от компетентния български държавен орган за поддържане на връзки с тях.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта