Новини
РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
13.05.2019

ПРОТОКОЛ № 3

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

 

длъжността младши експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност“ в  Държавна агенция за българите в чужбина.


Днес, 13.05.2019 г., от 12:05 ч. в сградата на Държавна агенция за българите в чужбина – гр. София бул. „Дондуков” № 2а се проведе заседание на назначената със Заповед № 19/17.04.2019 г. на председателя на Държавна агенция за българите в чужбина комисия за провеждане на конкурсната процедура за длъжността „младши експерт“ в  дирекция „Български общности и информационна дейност“, във връзка с проведен на 13.05.2019 г. тест:

             За провеждане на теста на 13.05.2019г. в 10.30 ч.  се явиха следните кандидати:

1.Лазарина Томова Цолова

2.Виктор Христосков Лютов

3.Константин Венциславов Цанов

4.Велиана Руменова Иванова

 

             Не се явиха кандидатите:

                            1.Златина Крумова Георгиева

                            2.Кристиан Благоденов Цветков

 

             Преди провеждането на теста комисията обяви на кандидатите системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до следващия етап – интервю.

В съответствие с чл. 27, ал. 4 от НПКДС, един от кандидатите, Велиана Руменова Иванова а, изтегли вариант № 2 на теста.

В 10.36 ч. бе дадено начало на първия етап от конкурса – решаване на тест, а в 11.26 ч. бе обявен краят.

След предаването на попълнените тестове в запечатани пликове, комисията провери тестовете, съобразно одобрената система за определяне на резултатите.

            Като приложи системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста при конкурса, отразен в Протокол № 2 от 10.05.2019 г., комисията определи резултатите от теста на допуснатите и явилите се кандидати, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата Общ брой верни отговори Точки (0.25 точки на верен отговор) Балова оценка (коефициент 3)

Допуснат/

Недопуснат до интервю

1.

Лазарина Томова Цолова

11 2.75 8.25 Недопуснат
2.

Виктор Христосков Лютов

11 2.75 8.25 Недопуснат
3. Константин Венциславов Цанов 17 4.25 12.75 Допуснат
4. Велиана Руменова Иванова 15 3.75 11.25 Недопуснат

 

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и решението на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста до „3” грешки (17 верни отговора от възможни 20), съгласно Протокол № 2 от 10.05.2019 г. от заседанието на конкурсната комисия, комисията

 

РЕШИ:

 

        І. Допуска до интервю следния кандидат:

№ по ред Име, презиме и фамилия на кандидата Общ брой верни отговори
1. Константин Венциславов Цанов 17

 

    

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 14.05.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Държавна агенция за българите в чужбина,

 

 

Председател: /П/

                         Дилайла Васева

                        Директор на дирекция „БО и ИД”

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта