Новини
РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
09.05.2019

ПРОТОКОЛ № 3

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

 

длъжността главен експерт в дирекция „ Български общности и информационна дейност” в Държавна агенция за българите в чужбина.

 

Днес, 09.05.2019 г., от 12:00 ч. в сградата на Държавна агенция за българите в чужбинасе проведе заседание на назначената със Заповед № 18/16.04.2019г., комисия за провеждане на конкурсната процедура за длъжността главен експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност“, във връзка с проведен на 09.05.2019 г. от 10:30 часа тест.

            

             За провеждане на теста на 09.05.2019г. в 10.30 ч. се явиха:

1.Радост Христова Карамфилова

2.Александър Цветанов Иванов

3.Валентина Любомирова Милчева

4.Мирослав Димитров Милушев

5.Златина Крумова Георгиева

6.Бойко Николаев Ноев

7.Мая Стоянова Михайлова

 

Не се явиха кандидатите:

1.Даниела Константинова Димова

 

             Преди провеждането на теста комисията обяви на кандидатите системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до следващия етап – интервю.

В съответствие с чл. 27, ал. 4 от НПКДС, един от кандидатите, Мая Стоянова Михайлова, изтегли вариант № 2 на теста.

В 10.40 ч. бе дадено начало на първия етап от конкурса – решаване на тест, а в 11.20 ч. бе обявен краят.

След предаването на попълнените тестове в запечатани пликове, комисията провери тестовете, съобразно одобрената система за определяне на резултатите.

            Като приложи системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста при конкурса, отразен в Протокол № 2 от 08.05.2019 г., комисията определи резултатите от теста на допуснатите и явилите се кандидати, както следва:

№ по ред Име, презиме и фамилия на кандидата Общ брой верни отговори Точки (0.25 точки на верен отговор) Балова оценка (коефициент 3)

Допуснат/

Недопуснат до интервю

1. Александър Цветанов Иванов 19 4.75 14.25 Допуснат до интервю
2. Радост Христова Карамфилова 12 3.00 9.00 Недопуснат до интервю
3. Златина Крумова Георгиева 11 2.75 8.25 Недопуснат до интервю
4.

Валентина Любомирова Милчева

18 4.50 13.50 Допуснат до интервю
5. Мирослав Димитров Милушев 19 4.75 14.25 Допуснат до интервю
6. Бойко Николаев Ноев 13 3.25 9.75 Недопуснат до интервю
7. Мая Стоянова Михайлова 15 3.75 11.25 Недопуснат до интервю

 

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и решението на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста до „3” грешки (17 верни отговора от възможни 20), съгласно Протокол № 2 от 08.05.2019г. от заседанието на конкурсната комисия, комисията

РЕШИ:

І. Допуска до интервю следния кандидат:

№ по ред Име, презиме и фамилия на кандидата Общ брой верни отговори
1. Александър Цветанов Иванов 19
2.

Мирослав Димитров Милушев

19
3. Валентина Любомирова Милчева 18

 

ІІ. Не допуска до интервю следните кандидати:

№ по ред Име, презиме и фамилия на кандидата Общ брой верни отговори
1. Мая Стоянова Михайлова 15
2.

Бойко Николаев Ноев

13
3. Радост Христова Карамфилова 12
4. Златина Крумова Георгиева 11

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.05.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Държавна агенция за българите в чужбина.

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

 

 

Председатeл: / П/

                               Дилайла Васева

                                Директор дирекция „ БО и ИД”

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта