Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Обяви
ОБЯВА

За предварителни неангажиращи ценови оферти


Във връзка със подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприотитет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и въвеждане на политики" на Държавната агенция за българите в чужбина, ДАБЧ обявява набиране на предварителни неангажиращи ценови оферти за следните проектни предложения:


1.    Преглед и анализ на съществуващата нормативна база в областта на трайноустановяващите се лица с български произход с цел идентифициране на степента на ефективност, налични проблеми, слаби места; разработване на Доклад с препоръки за промяна в нормативната база, предоставен за обсъждане на заинтересованите институции.


2.    Извършване на количествен и качествен анализ на българите в процес на трайно установяване в България за последните три години


3.    Разработване и издаване на Стратегия за трайно установяване на български граждани в България с участие на представители на всички заинтересовани страни.

4.    Дейности за информация и публичност.


Ценовото предложение да бъде дадено за всяка дейност поотделно.

В случай на необходимост от допълнителна информация може да се обръщате
към ДАБЧ – Дирекция „БО и ИД”, лице за контакт: Тодор Иванов, email: Todor.Ivanov@aba.government.bg

Офертите се подават в деловодството на ДАБЧ – за Дирекция „БОИД”, София 1000, бул.”Дондуков” 2А . Срок до 17:30 ч. на 28 май (петък) 2010 г.

ОБЯВА

За предварителни неангажиращи ценови оферти


Във връзка със подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприотитет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и въвеждане на политики" на Държавната агенция за българите в чужбина, ДАБЧ обявява набиране на предварителни неангажиращи ценови оферти за:

Външен консултант – юрист – 1 позиция за срок от 2 месеца

Юристът ще подготвя тръжната документация по посочените по-долу проектни дейности:


1.    Преглед и анализ на съществуващата нормативна база в областта на трайноустановяващите се лица с български произход с цел идентифициране на степента на ефективност, налични проблеми, слаби места; разработване на Доклад с препоръки за промяна в нормативната база, предоставен за обсъждане на заинтересованите институции.
2.    Извършване на количествен и качествен анализ на българите в процес на трайно установяване в България за последните три години.
3.    Разработване и издаване на Стратегия за трайно установяване на български граждани в България с участие на представители на всички заинтересовани страни.
4.    Дейности за информация и публичност.

Ценовите оферти трябва включват помесечно възнаграждение за предложената дейност както и примерни методи на работа.

В случай на необходимост от допълнителна информация може да се обръщате
към ДАБЧ – Дирекция „БО и ИД”, лице за контакт: Тодор Иванов, email: Todor.Ivanov@aba.government.bg

Офертите се подават в деловодството на ДАБЧ – за Дирекция „БОИД”, София 1000, бул.”Дондуков” 2А . Срок до 17:30 ч. на 28 май (петък) 2010 г.ОБЯВА

За предварителни неангажиращи ценови офертиВъв връзка със подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприотитет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и въвеждане на политики" на Държавната агенция за българите в чужбина, ДАБЧ обявява набиране на предварителни неангажиращи ценови оферти за:

4 бр. външни консултанти

Да подпомагат дейността на екипа по посочените по-долу проектни дейности:


1.    Провеждане на разяснителна кампания сред българите, живеещи в чужбина, желаещи трайно установяване или в процес на на такова, посредством дипломатическите представителства на България в чужбина.

В случай на необходимост от допълнителна информация може да се обръщате
към ДАБЧ – Дирекция „БО и ИД”, лице за контакт: Тодор Иванов, email: Todor.Ivanov@aba.government.bg

Ценовите оферти трябва включват помесечно възнаграждение за предложената дейност както и примерни методи на работа.

Офертите се подават в деловодството на ДАБЧ – за Дирекция „БОИД”, София 1000, бул.”Дондуков” 2А . Срок до 17:30 ч. на 28 май (петък) 2010 г.ОБЯВА

За предварителни неангажиращи ценови офертиВъв връзка със подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприотитет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и въвеждане на политики" на Държавната агенция за българите в чужбина, ДАБЧ обявява набиране на предварителни неангажиращи ценови оферти за:

4 бр. външни консултанти

Да подпомагат дейността на екипа по посочените по-долу проектни дейности:


1.     Проучване на практиките в страни от ЕС, имащи добра и ефективна политика в посочената област - трайно установяване

2.     Работни посещеня в страни – членки на ЕС с най-добри постижения при формулирането и прилагането на политиката за трайно установяване на с цел заимстване на добрите практики

Ценовите оферти трябва включват помесечно възнаграждение за предложената дейност както и примерни методи на работа.

В случай на необходимост от допълнителна информация може да се обръщате
към ДАБЧ – Дирекция „БО и ИД”, лице за контакт: Тодор Иванов, email: Todor.Ivanov@aba.government.bg

Офертите се подават в деловодството на ДАБЧ – за Дирекция „БОИД”, София 1000, бул.”Дондуков” 2А . Срок до 17:30 ч. на 28 май (петък) 2010 г.
СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.