Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Административно-правно обслужване/По молба на нашите сънародници
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
 
 Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.; изм. с Решение № 8 от 4.07.2012 г. на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.
 …………………………………..
 § 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; бр. 26 от 2007 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 60 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 …………………………………..
  6. В преходните и заключителните разпоредби:
 …………………………
  в) създава се § 19п:
"§ 19п. (1) Лицата по чл. 40а, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната.
 (2) Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя."


ЗАКОН за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване
Обн., ДВ, бр. 37 от 8.04.2008 г.


§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 19и:

"§ 19и. (1) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

(2) В случаите по ал. 1 лицата лично или чрез упълномощено лице подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед, издадена от министъра на финансите. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват по реда на чл. 40а, ал. 2 и 3.

(4) Сумите за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г., за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат възстановени по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса."


Законът е приет от 40-ото Народно събрание на 27 март 2008 г., подпечатан е с официалния печат на Народното събрание и е обнародван в ДВ с Указ № 102 на Президента на републиката от 7.04.2008.

Декларация може да бъде изтеглена от електронната страница на Националната агенция по приходите
www.nap.bg
СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.