Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Административно-правно обслужване/Списъци на преписки за българско гражданство

в процедура за допълнителна проверка

         

изпратените
към Министерството на правосъдието

Във връзка с извършване на допълнителна проверка от страна на Държавна агенция за българите в чужбина на подадени молби до министъра на правосъдието за получаване на българско гражданство, е необходимо молителите (или техни пълномощници) да представят допълнително документи, доказващи българския им произход. Тези документи могат да бъдат:

• акт за раждане на молителя и/или на неговите родители и възходящи;

• кръщелни свидетелства от Българската екзархия;

• и/или други.

Оригиналите на документите и техните ксерокопия се подават в деловодство на ДАБЧ с мотивирано писмо.

При неспазване на указания срок или непредставяне на документи, доказващи български произход, преписките ще бъдат служебно закрити.

В прикачените долу файлове ще намерите входящите номера по години на преписките, подлежащи на допълнителна проверка.
 
  Списък на преписки от 2003, 2004 и 2005 г. - подадени молби до министъра на правосъдието за получаване на българско гражданство, за които ДАБЧ е дала становище към Министерството на правосъдието.

Гражданите или техните пълномощници може да получат предоставените оригинали на документи в канцеларията на ДАБЧ.

В прикачените долу файлове  ще намерите входящите номера на преписките, за които е изпратено становище на ДАБЧ до Министерството на правосъдието.
 


Списък  40 
на преписки от 2005 г. за които се извършва допълнителна проверка (срок  31 януари 2011 г.)                                                                                                      
Списък  39 
на  преписки  от   2006 г.  и  2010 г.  за  които  се  извършва  допълнителна проверка ( срок  31 декември 2010 г.)         
                                                
Списък  38 
на  преписки  от   2008 г., 2009 г.  и  2010 г.  за  които  се  извършва  допълнителна  проверка ( срок  01 декември 2010 г.)         
                                                                    
Списък  37 
на  преписки  от  2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2009 г.  и  2010 г.,  за  които  се  извършва  допълнителна  проверка (срок 30 септември 2010 г.)                                                            
Списък 36
на преписки от 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г.  и  2010 г.  за които се извършва допълнителна проверка (срок 31.08.2010 г.)

Списък 35 на преписки от 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2008 г. и 2010 г., за които се извършва допълнителна проверка ( срок 19.08.2010 г.).

Списък 34
на преписки от 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2008 г. и 2010 г., за които се извършва допълнителна проверка ( срок 09.07.2010 г.).

Списък 33 на преписки от 2005 г. и 2004 г.,  за които се извършва допълнителна проверка (срок  21.05.2010 г.).

Списък 32 на преписки от 2009 г., 2008 г., 2007 г., 2005 г., 2004 г.и 2003 г., за които се извършва допълнителна проверка (срок  30.04.2010 г.).
 
   
СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.