Дирекция „Български общности и информационна дейност“

Дирекция "Български общности и информационна дейност" осигурява осъществяването на правомощията на председателя, като:

 1. Съдейства за разработването, актуализирането и провеждането на държавната политика по отношение на българските общности и техните организации извън Република България;
 2. Участва с експертни становища при подготовката на международни договори и в подготовката за изработването на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията;
 3. Подпомага председателя при участието му в международни организации и програми по въпросите на националните, езиковите и религиозните общности;
 4. Поддържа връзки с представителите на българските общности и с техните организационни структури извън Република България;
 5. Организира воденето на регистър на представителите на българските общности и техните организации;
 6. Поддържа връзки и обменя опит със сродни чужди държавни органи и юридически лица с нестопанска цел;
 7. Поддържа връзки със Светия Синод на Българската православна църква и с управителните тела на другите вероизповедания при осъществяване дейността на агенцията;
 8. Организира срещи, събори, научнопрактически семинари и конференции и други прояви на представители или организации на български общности в страната и в чужбина;
 9. Организира изучаването на българските общности извън Република България за изготвянето на анализи за състоянието им и изработването на концепции и програми за работа с тях;
 10. Участва съвместно с Министерството на културата при издирване, документиране, популяризиране и опазване на архиви, паметници и произведения на изкуството извън страната, свързани с историята и културата на България;
 11. Организира издаването и разпространяването в печатна и електронна форма на списание и вестник, научнопрактически сборници, специализирана литература и други информационни и просветни материали;
 12. Поддържа връзки с българските издания в чужбина и с българските редакции на радио- и телевизионни програми;
 13. Подпомага участието на председателя в междуведомствени работни групи и при координиране работата на консултативните съвети, създадени към агенцията.

  Директор дирекция „Български общности и информационна дейност“ („БОИД“)

  Валерий Радолов

  Тел: + 359 2 935 06 64

  Email: v.radolov@aba.government.bg

   

  Специалист връзки с обществеността

  Десислава Павлова

  Тел: + 359 2 935 06 75

  Email: d.pavlova@aba.government.bg

   

  Референти по държави

   

  Димитър Карарусинов

  Тел: + 359 2 935 06 62

  Email: d.kararussinov@aba.government.bg

   

  Лили Спасова

  Тел: + 359 2 935 06 57

  Email: l.spasova@aba.government.bg

   

  Иванка Славчева

  Тел: + 359 2 935 06 68

  Email: i.slavcheva@aba.government.bg

   

  Ели Башева

  Тел: + 359 2 935 06 67

  Email: eli.basheva@aba.government.bg

   

  Пепи Тенчева

  Тел: + 359 2 935 06 59

  Email: tencheva@aba.government.bg

   

  Александър Иванов

  Тел: + 359 2 935 06 71

  Email: a.ivanov@aba.government.bg

   

  Ива Крумова

  Тел: + 359 2 935 06 63

  Email: iva.krumova@aba.government.bg

   

   

  Удостоверяване на български произход

   

  Нина Ночева

  Тел: + 359 2 935 06 70

  Email: n.nocheva@aba.government.bg

   

  Слава Герова

  Тел: + 359 2 935 06 54

  Email: s.gerova@aba.government.bg

   

  Системен Администратор

  Мирослав Милушев

  Тел: + 359 2 935 06 77

  Email: m.milushev@aba.government.bg

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта