ПРОТОКОЛ № 1 ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Днес 26.07.2021 г., комисия, определена със Заповед 35/13.07.2021 г. на председателя на Държавна агенция за българите в чужбина, пристъпи към разглеждане на постъпилите заявления на кандидатите и състави настоящия протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността младши експерт в дирекция „Финансово-стопонски дейности и административно-правно обслужвяане“  – 1 щатна бройка:

 

Таблица за преценка на представените документи от кандидатите:

  1. Изискуеми документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
  1. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- образователна степен – висше магитър;

            - професионален опит – четири години;

            - да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Десислава Тодорова Димова-Велинова

Да

Да

-

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Десислава Тодорова Димова-Велинова

 

 

Няма недопуснати до конкурсната процедура кандидати.

 

           

            Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 02.08.2021г. в 10:30ч. в сградата на сградата на Държавна агенция за българите в чужбина, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2а, за провеждане на първата част от конкурса – решаване на тест.

            Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 03.08.2021г. от 10.00 ч. в сградата на  сградата на Държавна агенция за българите в чужбина, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2а,

 

 

Председател:       Силвия Дончева /п/

                             Директор дирекция  „ФСД И АПО“

                             и изпълняваващ функциите на „Човешки ресурси”

 

                        Членове:       

  1. Дилайла Васева /п/

                                   Директор на дирекция „БО и ИД”

 

                                   2.Евгения Григорова /п/

                            Главен експерт в дирекция  „ФСД И АПО“

 

  1. Д-р Стоян Дулевски- външен есперт/п/

                           

                            

                                                                                               

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта