Правилник

ПРАВИЛНИК

за дейността на Държавната агенция за българите в чужбина по  издаване на удостоверения за български произход

 

Раздел I. Общи положения

Чл.  1. С този правилник се определят:

 

 1. условията и редът за удостоверяване на българския произход от Държавната агенция за българите в чужбина, наричана по-нататък "Агенцията".
 2. организацията и контролът на дейността по издаването на удостоверения за български произход.

 

Чл.2. (1) Удостоверението за българския произход се издава въз основа на заповед на председателя на Агенцията при спазване изискванията на този правилник.

(2) Председателят на Агенцията ръководи, координира и контролира цялостно дейността по издаване на удостоверения за български произход. Той се подпомага от дирекция "Български общности и информационна дейност" на Агенцията.

 (3) Председателят на Агенцията може да делегира на заместник- председателя на Агенцията правомощия, свързани с дейността по удостоверяване на българския произход, които не са от неговата изключителна компетентност.

(4) Оперативното ръководство, координацията и текущият контрол на дейността по издаване на удостоверения за български произход се осъществява от главния секретар на Агенцията.

Раздел II. Удостоверение за български произход

Чл.3. Дейността по удостоверяване на българския произход и издаване на удостоверения за български произход се осъществява в съответствие със следните нормативни актове:

 1. Закон за българите, живеещи извън Република България /ЗБЖИРБ/;
 2.   Закон за българското гражданство /ЗБГ/;
 3.   Административнопроцесуален кодекс /АПК/;
 4.   Закон за чужденците в Република България /ЗЧРБ/;
 5. Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина;
 6. Наредба №1 от 19.06.1999 год. за прилагане на гл. V от Закона за българското гражданство;
 7. Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България /ППЗЧРБ/;
 8. Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

 

Чл. 4. Държавната агенция за българите в чужбина издава:

 1. Удостоверение за български произход, което се представя от заинтересованото лице в производството по придобиване на българско гражданство по натурализация - чл.15, ал.2 от Закона за българското гражданство;
 2. Удостоверение за български произход, което се представя от заинтересованото лице в производството за получаване на разрешение за постоянно пребиваване, на основание чл. 35, ал. 2 от ППЗЧРБ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ;
 3. Удостоверение за български произход, което се представя от заинтересованото лице в производството за получаване разрешение за продължително пребиваване, на основание чл. 18, ал. 2 от ППЗЧРБ във връзка с чл. 24, ал. 1, т.5 от ЗЧРБ;
 4. Удостоверение за български произход, което се представя от заинтересованото лице в производствата по Постановление №103 на Министерски съвет от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чл. 5. По искане на Министерството на правосъдието, дирекция „Българско гражданство“, Агенцията дава писмени становища относно българския произход на лица – молители по преписки за придобиване на българско гражданство по чл. 15, т. 1 от Закона за българското гражданство, образувани преди влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство от 2010 г., по които от Агенцията не са издавани удостоверения за български произход.

Раздел III. Производство за издаване на удостоверения за български произход

Заявител

Чл. 6. /1/ Заявител по процедурата за издаване на удостоверение за български произход  може да бъде:

 1. Лице, което желае да придобие българско гражданство по натурализация - чл.15 от Закона за българското гражданство;
 2. Лице, което желае да получи разрешение за постоянно пребиваване, на основание чл. 35, ал. 2 от ППЗЧРБ във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ;
 3. Лице, което желае да получи разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 18, ал. 2 от ППЗЧРБ във връзка с чл. 24, ал. 1, т.5 от ЗЧРБ;
 4. Лице, на което е необходимо удостоверение за български произход за упражняване на права по Постановление №103 на Министерски съвет от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

/2/ Заявителят прави искане за откриване на производството за издаване на удостоверение за български произход, съобразно изискванията на чл.29 от АПК.

 

Документи за издаване на удостоверение за български произход

Чл. 7. (1) Лицето, което желае да му бъде издадено удостоверение за български произход, подава до председателя на Агенцията следните документи:

 1. Заявление по образец (приложение №1);
 2. Заверено копие от акт за раждане;
 3. Копие от документ за самоличност, от който да е видно гражданството и адресната регистрация;
 4. Документ за доказване на българския произход на възходящ на заявителя;
 5. Декларация за българско национално съзнание (приложение № 2), с нотариално заверен подпис. В случаите, когато декларацията се подписва от лицето пред служител на Агенцията, служителят заверява подписа.

 (2) Документът по ал.1, т.4 за доказване на българския произход на възходящ на заявителя, може да бъде издаден от:

а)  Български или чужд държавен орган;

б) Организация на българи, живеещи извън Република България, призната със Заповед на председателя на Агенцията и вписана в регистъра на организациите, воден от Агенцията;

в) Българската православна църква.

(3) Лицата, които желаят да им бъде издадено удостоверение за български произход за упражняване на права по ПМС №103/1993г., задължително представят към заявлението и копие на студентската книжка или уверение от съответното висше учебно заведение.

(4) Лицата, които желаят да им бъде издадено удостоверение за български произход, което да представят в производство за получаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване, задължително представят към заявлението и копие на задграничния паспорт или от документа за разрешение за пребиваване на чужд гражданин (от задграничния паспорт се копират страницата със снимката и данните на лицето и страниците с данните от граничния контрол при влизането на лицето в Република България).

       (5) Документите се подават на хартиен носител на български език. Когато документите, представени от заявителите са на чужд език, в зависимост от държавата от която произхождат, те трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легалиация на чуждестранните публични актове ( Хагската конвенция от 05.10.1961г.) или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

 

Чл.8Чл. 8 При искане за издаване на дубликат на удостоверение за български произход заявителят подава заявление по образец (приложение № 3), като посочва в него входящия номер на преписката, по която е издадено удостоверението и за какво му е необходимо.

Приемане и регистрация на документите за издаване на удостоверение за български произход

Чл. 9. (1) Заявителите, желаещи да им бъде издадено удостоверение за български произход, се регистрират лично на гишето за административно обслужване, находящо се във фоайето на сградата на Агенцията, бул. „Дондуков“ № 2А.

(2) Агенцията осигурява възможност за регистрация и по електронен път на официалния интернет сайт на Държавната агенция за българите в чужбина:  www.aba.government.bg при условията и по ред, посочени на страницата.

(3) В резултат на регистрацията по ал.1 или ал.2 заявителите получават входящ номер и насрочване на дата, на която да подадат документите за издаване на удостоверение за български произход.

Чл.10 (1) Заявлението - образец с приложените към него документи се подават лично от заявителя на определената по реда на чл. 9, ал. 3 дата, на гишето за административно обслужване, находящо се във фоайето на сградата на Агенцията, бул. „Дондуков“№ 2А. Подаването на заявлението на дата, различна от определената, се допуска само по важни причини по молба на заявителя и след разрешение на председателя на Агенцията.

 (2) За малолетни или поставени под пълно запрещение лица, заявлението се подава от единия от родителите или настойника.

(3) За непълнолетни и поставени под ограничено запрещение, заявлението за издаване на удостоверение за български произход се подава лично от непълнолетния или ограничено запретения, като се подписва от съответния родител или попечител.

(4) Родителите доказват представителната си власт с удостоверение за раждане. Настойникът представя съдебно решение или друг акт, доказващ представителната му власт, признат в Република България по установения законов ред.

(5) Когато заявители, организирани в група, желаят да им бъде определена една и съща дата за приемане на документите, всеки заявител се регистрира в електронния регистър индивидуално, а по искането за определяне на датата се произнася председателят на Агенцията.

(6) Заявлението - образец с приложените към него документи може да бъде подадено и от упълномощено лице, надлежно упълномощено с нотариално завереното пълномощно, което се представя към заявлението в оригинал.

Чл.11. (1) При приемането на заявлението с приложените към него документи, когато същите се подават лично от заявителя, се проверява самоличността на заявителя. Проверката на самоличността на заявителя се извършва от служител на Агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на Агенцията, който приема заявлението. Когато заявлението е вече подписано, заявителя полага подписа си повторно пред служителя на Агенцията.

(2) В случаите, в които заявлението с приложените към него документи се подават от упълномощено лице, подписът на заявителя задължително следва да е удостоверен от нотариус или друго лице, което може да извършва нотариални удостоверявания. В този случай служителят на Агенцията съпоставя данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от нотариалното удостоверяване на подписа му, и приема заявлението и приложените към него документи, като проверява самоличността на упълномощеното лице - подател.

(3) Подадените заявления с приложените към тях документи се регистрират в електронната деловодна система на Агенцията. За всяко лице се образува отделна преписка с входящ номер, генериран от системата, който се вписва на първата страница на заявлението, а заявителите получават бланка с входящия номер (приложение № 4 или № 5).

(4) Всички допълнително представени или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече образуваната преписка, носят същия регистрационен номер, като се регистрира датата на постъпването им.

Чл.12. (1) Заявленията за издаване на удостоверение за български произход може да бъдат подавани и чрез консулските представителства на Република България в чужбина.

(2) Постъпилите в консулските представителства заявления се предават в Агенцията от дирекция „Консулски отношения” в Министерството на външните работи, и се регистрират в електронното деловодството на Агенцията по реда на чл. 10, ал.9 от настоящия правилник.

Разглеждане на образуваните преписки.  Издаване на удостоверение за български произход

Чл. 13. (1) Регистрираните в електронната деловодна система на Агенцията преписки за издаване на удостоверение за български произход или становище за български произход (по преписките по чл. 5 от правилника)  се разпределят на дирекция "Български общности и информационна дейност" по реда на постъпването им.

                 (2) Директорът на дирекция „ Български общности и информационна дейност”, след като установи, че са налице изискванията за допустимост на искането съгласно чл.27 от АПК, възлага на служител / служители изготвяне на мотивирано становище по преписката и определя срок съобразно чл.15.

 (3)  При констатиране на нередовност в заявлението за издаване на удостоверение за български произход или в приложените към него документи, Агенцията писмено уведомява заявителя, като посочва всяка нередовност и дава указание за отстраняването й в 7-дневен срок. Ако нередовностите не бъдат отстранени, производството се прекратява със Заповед на председателя на Агенцията.

            (4) В цялото административно производство страните имат възможност да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки, както и копия за тяхна сметка.

Чл. 14 (1) Становището за издаване на удостоверение за български произход се изготвя в писмена форма, подписва се от изготвилите го  експерти и се отбелязва датата, на която е изготвено. При наличие на особено мнение същото се мотивира отделно от  експерта в писмена форма и се прилага към становището.

(2) Становището за издаване на удостоверение за български произход, подписано от директора на дирекцията и съгласувано от главния секретар на Агенцията,се представя на председателя. Към него се прилага проект за заповед за издаване на удостоверение за български произход или проект на заповед за мотивиран отказ.

(3) Председателят на Агенцията се произнася със заповед за издаване на удостоверение за български произход, въз основа на представеното становище, когато поне един от възходящите на заявителя е българин. Когато това обстоятелство не е доказано или са налице други пречки за издаване на удостоверението той постановява със заповед мотивиран отказ.

           (4) Заповедта на председателя по ал.3 трябва да съдържа всички реквизити, предвидени в чл.59 ал.2 от АПК.

 (5) Удостоверението за български произход се изготвя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от председателя на Агенцията. В съдържанието му задължително се посочват доказателствата, въз основа на които е установен българския произход.

          (6) Единият от екземплярите се подпечатва с официалния печат на Агенцията, и се предава на служителя на гишето за административно обслужване във фоайето на сградата на Агенцията, бул. „Дондуков“ № 2А. Вторият екземпляр се прилага към съответната преписка, която се съхранява в служебния архив.

         (7) При издаването на дубликат на удостоверение за български произход задължително на документът се изписва текстът „ДУБЛИКАТ“ и се описват документите, въз основа на които е издадено първоначалното удостоверение.

Срокове

Чл. 15. (1) Срокът за произнасяне по заявлението за издаване на удостоверение за български произход е един месец, считано от постъпването (регистрирането) на заявлението в електронната деловодна система на Агенцията.

(2) Срокът за издаване на удостоверение за български произход на студенти и учащи се за получаване на разрешение за постоянно или продължително пребиваване е 14 календарни дни, считано от датата на регистриране на заявлението в електронната деловодна система на Агенцията.

         (3) Сроковете по ал. 1 и ал. 2 може да бъдат удължени с 14 дни в случай, че бъдат представени документи за доказване на обстоятелства за български произход, изискващи допълнителна проверка, за което заявителите се уведомяват писмено.

(4) В случаите по чл. 13, ал. 3 срокът започва да тече от момента на отстраняване на нередностите.

          (5) Сроковете, предвидени за издаване на удостоверение за български произход, спират да текат, когато административното производство е спряно, поради наличие на основание по чл.54, ал.1 от АПК. При възобновяване на производството, то продължава от онова действие, при което е било спряно.

Получаване на удостоверения за български произход или заповеди за откази за издаване на удостоверения за български произход

Чл. 16. (1) Предаването на удостоверения за български произход или заповеди за откази за издаване на удостоверения за български произход се извършва на гишето за административно обслужване във фоайето на сградата на Агенцията, бул. „Дондуков“№ 2А, по график, утвърден от председателя на Агенцията.

         (2) Документите по ал.1 се предават лично на заявителя или упълномощеното лице срещу документ за самоличност и наличието на представителна власт, и представяне на бланката с входящия номер на заявлението (приложение № 4 или № 5). При получаване на документите от пълномощник, същият представя нотариално заверено пълномощно и заверен препис от него.  Преписът се заверява от служителя на Агенцията с текст „Вярно с оригинала“, подпис и дата.

(3) Актът на получаване на съответния документ по ал.2 се удостоверява чрез подпис от получателя.

         (4) Издадените удостоверения за български произход или заповеди за откази да бъде издадено такова удостоверение по заявления, получени в Агенцията от Министерството на външните работи, се изпращат по куриер със съпроводително писмо, подписано от председателя на Агенцията, чрез дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи до съответното консулско представителство на Република България, където е подадено заявлението.

     (5) Документите по ал.1 могат да бъдат изпратени на разноски на заявителя на мястото, което е заявено за получаване или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

         Раздел IV. Съхраняване на преписките по удостоверяване на български произход

Чл. 17. Преписките, образувани по заявления за удостоверяване на български произход, се архивират и съхраняват по правилата и реда, регламентирани в Номенклатурата на архивните дела на Агенцията, утвърдена от главния секретар, в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Чл. 18. Директорът на дирекция „Български общности и информационна дейност ежемесечно, в срок до 2-ро число на месеца, извършва инвентаризация на регистрираните в електронната деловодна система на Агенцията преписки по удостоверяване на български произход в предходния месец, за което изготвя до председателя на Агенцията доклад за състоянието на административното производство по всяка преписка.

Чл. 19. (1) Образуваните преписки за издаване на удостоверение за български произход се съхраняват в учрежденския архив на Агенцията.

  (2) Срокът на съхранение на архивираните преписки е 10 години. След изтичането му преписките се унищожават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта