Обявление за конкурс

 

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Български общности и информационна дейност“ – 1 щатна бройка.

  1. Длъжност: младши експерт.
  2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
  1. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
  2. Необходими документи:
  1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Държавна агенция за българите в чужбина, намираща се на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” № 2а.

Срокът за подаване на документите е не по-късно от 14:30 часа на 05.05.2021 г.

  1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
  2. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
  3. Конкурсът ще се проведе в Държавна агенция за българите в чужбина”, гр. София, бул. „Дондуков” № 2а.

 

Описание на длъжността:

 

         Изготвя справки, анализи и становища, относно състоянието на българските общности и техните организационни структури в съответните държави и дава предложения за решение при възникнали проблеми. Инициира, организира и участва в научни, образователни и културни форуми и работни срещи, посветени на българските общности в регионите и държавите, за които е референт.

         Популяризиране дейността на организационните структури на българските общности за които е референт на сайта на ДАБЧ .

         Предоставя актуални данни на отговорния служител за Единния регистър на ДАБЧ по чл. 18, т. 5 от УП на ДАБЧ, за българските структури (дружества, църкви, студентски организации, медии, училища, личности, дипломатически мисии, държавни културни институти), за които отговаря.

         Осъществява и други дейности, възложени от прекия ръководител или ръководството съобразно задълженията му по длъжностна характеристика.

 

Размер на основната заплата за длъжността е от 700 /седемстотин/ лева до 900 /деветстотин/ лева, съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: Евгения Григорова –Главен  експерт в отдел „ФСД и АПО”,

телефон 02/935 06 50

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта