Документи и информация

Документи и информация

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД


1. Заявление по образец (приложение №1); 

2. Акт за раждане; 

3. Копие от документ за самоличност, от който да е видно гражданството и адресната регистрация;  

4. Документ за доказване на български произход на възходящ на заявителя;

5. Декларация за българско национално самосъзнание (приложение №2) с нотариално заверен подпис


Документът за доказване на българския произход на възходящ на заявителя, може да бъде издаден от:
 

а) български или чужд държавен орган;

б) организация на българи, живеещи извън Република България, призната със Заповед на председателя на Агенията и вписана в регистъра на организациите, воден от Агенцията;

в) българска православна църква
Във връзка с Правилника за изменение и допълнение  на Правилника за дейността на Държавната агенция за българите в чужбина по издаване на удостоверения за български произход, от 1 декември 2014 г. е необходимо да се спазват следните изисквания:
 
1. Документите се подават на хартиен носител на български език. Документите, издадени от чужди държавни институции, задължително се придружават от официален превод на български език.
 
 
2. Извършеният превод на документите, издадени на чужд език, трябва да отговаря на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове /Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г./ или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. 
 

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ И КОНСУЛСКИТЕ СЛУЖБИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА!

 
ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

Издаването на дубликат на удостоверение за български произход се осъществява след подаване на заявление по установен образец. В него се посочват датата на издаване, данните на лицето и за къде да послужи. При наличие към заявлението се прилага копие от предходно издадения документ.

Внимание! Подаването на заявлението за издаването на дубликат може да се извърши и чрез упълномощено лице. В този случай се представя нотариално заверено пълномощно.


Образци на изискваните формуляри:

 

Заявление за издаване на Удостоверение за български произход

Декларация

Заявление за Дубликат

Декларация GDPR

Декларация за истинност на документите

Устно заявление

Заявление за вписване в регистър на ДАБЧ

 

ИНФОРМАЦИЯ

I.    Административна услуга с уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите 222 „Издаване на удостоверения за български произход“

II.   Правното основание за издаването на удостоверения за български произход е чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за българите, живеещи извън Република България и чл. 15, ал. 2 от Закона за българското гражданство.

III.  Удостоверенията за български произход се издават от Председателя на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

IV.  Центърът за административно обслужване на ДАБЧ се намира на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2А. Адресът на официалната интернет страница на ДАБЧ е https://www.aba.government.bg/. Телефонът за контакти на центъра е 029350650
Работното време на центъра за административно обслужване е от 09:00 до 17:30.

V.  Процедура по издаване на удостоверение за български произход:

 1. Заявителите, желаещи да подадат заявление за издаване на удостоверение за български произход на място в Агенцията, следва да подадат заявка за определяне на дата за подаване на заявлението.

За повече информация, моля натиснете следния линк: https://www.aba.government.bg/pages/vprosi-i-otgovori/99 

 1. Заявлението за издаване на удостоверение за български произход се подава на място в центъра за административно обслужване на Агенцията на определената по реда на предходната точка дата. Подаването на заявлението на дата, различна от определената, се допуска по молба на заявителя – по важни причини и след разрешение на председателя на Агенцията. 
   
  За повече информация, моля натиснете следния линк: https://www.aba.government.bg/pages/vprosi-i-otgovori/99                                                                                                                     
 2. Към заявлението за издаване на удостоверение за български произход или протокола трябва да бъде приложен съответен набор от документи. Възможно е заявителят да поиска конкретен документ относно българския му произход да бъде събран служебно от Агенцията, когато този документ е издаден и наличен при български орган.

  За повече информация, моля натиснете следния линк: https://www.aba.government.bg/pages/vprosi-i-otgovori/99 

 3. Всички приети заявления се вписват във водения от Агенцията вътрешен електронен регистър на заявленията и получават входящ номер.

Документи по вече образувани преписки могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор.

 1. Заявлението за издаване на удостоверение за български произход може да се подаде и чрез консулско представителство на Република България. В деня на постъпването на заявленията в Агенцията същите се вписват във водения от Агенцията вътрешен електронен регистър на заявленията, получават входящ номер и се образува преписка по тях.
 2. Заявлението за издаване на удостоверение за български произход може да бъде подадено и по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.
 3. Разглеждането на приетите заявления за издаване на удостоверение за български произход става по реда на вписването им във вътрешния електронен регистър на заявленията. Срокът за произнасяне по заявлението е един месец, считано от постъпването на заявлението в Агенцията и вписването му във вътрешния електронен регистър на заявленията.
 4. В случай че при разглеждане на преписката бъде констатирана нередовност на заявлението или на приложените към него документи, се изготвя уведомление до заявителя, в което се посочват нередовностите и се дават указания за отстраняването им в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението се изпраща до заявителя по посочен от него в заявлението начин – чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Ако нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството се прекратява със заповед на председателя на Агенцията. В случаите по предходното изречение срокът за произнасяне по заявлението започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите, което се указва на заявителя с уведомлението по предходната алинея.
 5. Сроковете за издаване на удостоверение за български произход спират да текат, когато административното производство е спряно, поради наличие на основание по чл. 54, ал. 1 от АПК. При възобновяване на производството, същото продължава от онова действие, при което е било спряно.
 6. В цялото административно производство страните имат възможност да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки, както и копия за тяхна сметка.
 7. Председателят на Агенцията издава удостоверение за български произход, когато по преписката е установено, че поне един от възходящите на заявителя е българин. Когато това обстоятелство не е доказано или са налице други пречки за издаване на удостоверението, председателят на Агенцията издава заповед за мотивиран отказ.

Заповедта на председателя на Агенцията трябва да съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 от АПК. В съдържанието на удостоверението за български произход задължително се посочват доказателствата, въз основа на които е установен българският произход на заявителя.

VI.   Образци на формуляри, които са свързани с издаването на удостоверение за български произход: 

https://www.aba.government.bg/pages/obraztsi-na-formulyari-koito-sa-svrzani-s-izdavaneto-na-udostoverenie-za-blgarski-proizkhod/100

VII.   Начини на заявяване на услугата:

Услугата може да бъде заявена на място в центъра за административно обслужване на ДАБЧ – писмено или устно, по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги и чрез консулските представителства на Република България

VIII.  Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата;

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване;

в) интернет адрес за служебно заявяване;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност - в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга.

IX.   Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

X.    Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

За услугата не се заплащат такси и цени.

XI.   Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Компетентният административен съд.

XII.  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Актовете на Председателя на ДАБЧ могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им пред компетентния в съответния случай административен съд.

XIII.  Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

aba@aba.government.bg

XIV.  Начини на получаване на резултата от услугата.

Резултатът от услугата може да бъде получен на място в центъра за административно обслужване на Агенцията, чрез консулско представителство на Република България, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път – на посочен от заявителя електронен адрес или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

За повече информация, моля натиснете следния линк: https://www.aba.government.bg/pages/vprosi-i-otgovori/99 

XV.    Заявлението за издаване на дубликат на удостоверение за български произход се прави по реда за подаване на заявление за издаване на удостоверение за български произход. Образецът на заявление за издаване на дубликат е приложение № 6 към Правилника. В заявлението за издаване на дубликат се посочва за какво е необходим дубликатът. Дубликатът на удостоверение за български произход се издава и връчва по реда за издаване и връчване на удостоверението. При издаване на дубликат на удостоверение за български произход задължително на документа се изписва текстът „дубликат“ и се описват документите, въз основа на които е издадено първоначалното удостоверение.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта