Онлайн записване за подаване на заявления

Политика за използване на личните данни при подаване на Заявка за подаване на заявление

Поледната актуализация: 3.1 от 2019-10-20

 1. Въведение
  1. Държавна агенция за българите в чужбина (Агенцията), със адрес на управление София 1000, бул."Дондуков" 2А, тел: 00359 2/ 935 06 50,  факс: 00359 2/ 935 06 51, електронна поща aba@aba.government.bg, обработва лични данни съгласно българското законодателство. Агенцията контролира и определя целите и средствата за обработване на личните данни и е отговорна за съранението и зиползването на лични данни на хартиен и електронен носител.
  2. Предоставянето на личните Ви данни има изцяло довроволен характер. Отказът от предоставянето им е основание на Агенциата за отказ от разглеждане на документи.
  3. Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите заявители, така и за Агенцията. Зтова е за нас е важно заявителите да разбират защо и как обработвме тяхната лична информация. След вход в електронната страница на Агенцията, избор на меню "Онлайн записване за подаване на заявление", заявителят следва да приеме и да се съгласи с настоящите условия на електронната услуга "Онлайн записване за подаване на заявление". В противен случай заявителят няма право да използва услугата.
  4. Тази политика не регламентира права и задължения, а има за цел да разясни какви лични данни обработваме, защо и как го правим, вкючително кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети страни.

 2. Дефиниции
  1. Агенцията - Държавна агенция за българите в чужбина, със адрес на управление София 1000, бул."Дондуков" 2А, тел: 00359 2/ 935 06 50,  факс: 00359 2/ 935 06 51, електронна поща aba@aba.government.bg,
  2. Заявител - плазвател на електронната услуга "Онлайн записване за подаване на заявление", налична на електронната страница на Агенцията
  3. Лични данни - Всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непрако.

 3. Какви данни обработваме
  1. Технически данни за заявителя:  електронна поща, IP адрес, браузер, операционна система, за устройството ( компютър, таблет, телефон) с което заявителят разглежда електронната страница, данни за настройките на определени параметри, които са избрани от заявителите или са прилагат по подразбиране и служат за управление на определени функциналности
  2. Нетехнически данни за заявителя: име, презиме, фамилия, акт на раждане, гражданство, други гражданства, дата на раждане, държава на раждане, регион на раждане, образование, специалност, учебно заведение и година на завършване, произход, постоянен адрес, телефон, професия, отбита наборна или военна служба, братя и сестри, деца, роднини живеещи в република българия, роднини български граждани, намерения по установяване
  3. Данни за заявката: данни за майка ( име, презиме, фамилия, дата на раждане, място на раждане - държава и населено място, акт на раждане, образование, месторабота, произход, гражданство, други гражданства), баща ( име, презиме, фамилия, дата на раждане, място на раждане - държава и населено място, акт на раждане, образование, месторабота, произход, гражданство, други гражданства), супруг/а ( име, презиме, фамилия, дата на раждане, място на раждане - държава и населено място, акт на раждане, образование, месторабота, произход, гражданство, други гражданства)
  4. Данни от документи:  Документи, издадени от български или чужд държавен орган; Документи, издадени от структури на българската православна църква, съдържащи данни на националността на лицето; Влязло в сила съдебно решение на български съд за установен български произход;  Решение на чуждестранен съд, признато по установения ред; Документ, удостоверяващ българския произход на лицето, издаден от организация на българи, живеещи извън Република България
  5. Аналитични данни за измерване на аудиторията: аналитични инструменти на трети страни (Google Analytics), които ни помагат да измерим трафика, производителността и тенденциите при използването на страницата. Тези инструменти събират информация, която се изпраща от устройството на заявителя. Аналитичните данни за измерване на аудиторията се обобщават заедно с данните на други заявители по начин, който не позволява идентификацията на отделен потребител.

 4. Как събираме лични данни
  1. Вие предоставяте свои лични данни посредством електронната страница на Държавна агенция за българите в чужбина www.aba.government.bg , формата за подаване на Заявка за заявление.
  2. В повечето случай данните се събират директно от заявителите, но понякога данните се генерират от използването на електронната страница.

 5. Как обработваме лични данни
  1. Вашите лични данни се използват от служителите на Държавна агенция за българите в чужбина за целите на оценка на необходимите доказателства в процеса на издаване на Удостоверение за български произход - записване, приемане документи, издаване на удостоветение, дубликат, допълнително удостоверение 
  2. Вашите лични данни се използват за спазване на нормативно установени задължения и законни права и интереси на Агенцията.
  3. Вашите лични данни се използват за справки от държавни институции.

 6. Категории лица, на които разкриваме лични данни
  1. Личните данни се разкриват само пред обработващите експертни лица, служители предварително определени от Държавна агенция за българите в чужбина въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Агенцията.
  2. Личните данни може да бъдат разкрити пред трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична нормативна уретба като съд, прокуратура, следствие, МВР и др.
  3. Личните данни може да бъдат разкрити пред лица или институции, осъществяващи контролни функции върху дейността на Агенцията

 7. Колко време съхраняваме личните данни
  1. Агенцията съхранява личните данни на заявителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази политика за поверителност или за да бъдат спазени изискванията на законодателството. С оглед изпълнение на завълженията ни, произтичащи от законодателството, данни за даден заявител се съхранват за период от 10 години от събирането им.

 8. Как защитаваме личните данни
  1. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от Агенцията при нормативно определените специални мерки за защита. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Агенцията предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на заявителите в беопастност.

 9. Права на заявителите
  1. Право на достъп до личните данни, които се отнасят до Вас, включително право на информация за източника на данните, целите на обработването и за третите лица, на които данните са разкривани;
  2. Право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато данните се обработват на основание на Вашето съгласие;
  3. Право да актуализирате или коригирате личните си данни, така че да са винаги точни;
  4. Право да поискате изтриване на вашите лични данни при наличие на предвидените от закона предпоставки;
  5. Право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни при наличие на предвидените от закона предпоставки например когато сте оспорили точността на личните си данни, за период, който ни позволява да проверим тяхната точност;
  6. Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате прехвърляне на тези данни на друг администратор на лични данни, ако това е технически осъществимо;
  7. Заявителите имат право да подават жалби и сигнали до Комисията за защита на личните данни ( КЗЛД), в случай, че според тях Агенцията нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкциите за подаване на жалби са публикувани в електронната страница на КЗЛД. Заявителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент ЕС 2016/697 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 Април 2016г;
 10. Информаци за връзка с Държавна агениция за българите в чужбина
  1. За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни може да се обръщане към Агенцията на следния адрес: София 1000, бул."Дондуков" 2А, тел: 00359 2/ 935 06 50,  факс: 00359 2/ 935 06 51, електронна поща aba@aba.government.bg,

 11. Актуализиране на политиката за поверителност
  1. Тази Политика е валидна от 20.10.2019г.
  2. Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Агенцията или на компетентен орган