Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Съобщения за медии
Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни
27.01.2012

Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни

 Фондация „Дарби” съвместно с Църковното настоятелство на храм „Св. Параскева” организира провеждането на Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни. Фестивалът е получил подкрепата от  Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на културата, РИО София-град, Столична община, Културен дом „Средец”, Театър на българската армия и частни спомоществователи, които подпомагат реализацията му.

Показаният интерес към фестивала спомогна за издигането му на Национално ниво. Представяме на Вашето внимание регламента и формулярите за записване за участие в Четвъртото издание на Детския фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни, който по традиция ще се проведе на 08.05.2012г. При въпроси се обръщайте към организаторите на фестивала на тел.: 02/ 988 03 40.

Държавната агенция за българите в чужбина не поема разходите на отличени участници от българските общности в чужбина в Детския фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни.

 

  .

 

Регламент

1. Общи условия

1.) Фестивалът включва изпълнителска част.

-Фестивалът е предназначен за ученици.

-Участниците се представят с акапелно пеене

2.) За участие се допускат както индивидуални изпълнители, така и камерни ансамбли и хорове.

3.) Изпълнителската част се провежда в две категории:

-православни църковни песнопения-до 3 песни с времетраене до 7,5 мин.

-православни духовни песни -до 2 песни с времетраене до 7,5 мин.

-желателно е представянето и в двете категории

-времетраенето на представянето на всеки участник/ камерен ансамбъл/хор не трябва да надвишава 15 мин.

 

2. Регистрация

1.) Регистрацията за Фестивала се извършва само чрез Формуляр за записване. Формулярите трябва да пристигнат или да бъдат донесени в Организационния комитет не по-късно от 01.04.2012 г. на адрес:

Фондация „Дарби”

Детски фестивал …

Ул. Алабин № 2

1000 София

За контакти:

e-mail: foudation_darbi@abv.bg

тел.: 988 03 40

2.) Формулярите за записване задължително трябва да бъдат придружени с кратка творческа биография на участника, камерния ансамбъл или хора, снимка, демо-запис или партитури на заявения репертоар.

 

3. Фестивална програма:

1.) Редът за явяване на участниците ще бъде определен по специален график, който ще бъде оповестен преди началото на Фестивала.

2.) Акустична репетиция ще се проведе, ако мястото на провеждане на Фестивала, позволява това, и ще следва реда на явяване

3.) Всички участници ще получат лауреатски диплом

 

4. Заключителни разпоредби:

1.) Мястото на провеждане на Фестивала ще бъде уточнено допълнително.

2.) Фондация „Дарби” не поема разходите за транспорт и настаняване на участниците. При спомоществователство от страна на заинтересована организация тези разходи могат да се покрият, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.

3.) Организационният комитет си запазва правото да внася промени в регламента при възникването на необходимост за това, като се задължава да уведоми своевременно заинтересованите от тях.

4.)Записването за участие във Фестивала означава приемане на горепосочените правила.

 

Формуляр за записване

на индивидуални участници

Този формуляр, заедно с придружаващия го материал, трябва да пристигне в Организационния комитет на Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни до 01.04. 2012г. на адрес:

Фондация „Дарби”

Детски фестивал …

Ул. Алабин № 2

1000 София

За контакти:

e-mail: foudation_darbi@abv.bg

тел.: 988 03 40

 

Моля, попълвайте формуляра с печатни букви.

Лични данни:

Име……………………………

Презиме………………………….

Фамилия………………………….

Дата на раждане…………………..

Адрес………………………………..

Телефон……………………………

e-mail:………………………………….

Преподавател, подготвил участника………………………

Училище, читалище или институция, която представлява: …………………………………

Репертоар:

1. Категория „Православни църковни песнопения”

2. Категория „Православни духовни песни”

 

Отговорът на всички въпроси е задължителен.

Дата:

Подпис:

                                           Формуляр за записване

на ансамбли и хорове

Този формуляр, заедно с придружаващия го материал, трябва да пристигне в Организационния комитет на Детски фестивал за църковнославянско песнопение и песни с религиозна тематика до 01.04.

2012г. на адрес:

Фондация „Дарби”

Детски фестивал …

Ул. Алабин № 2

1000 София

За контакти:

e-mail:

тел.: 988 03 40

Моля, попълвайте формуляра с печатни букви.

Данни:

Име……………………….

Ръководител…………………….

Училище, читалище, институция, която представлява ……………………………….

Адрес

Телефон

e-mail: foudation_darbi@abv.bg

Репертоар:

1.Категория „Православни църковни песнопения”

2.Категория „Православни духовни песни”

 

Отговорът на всички въпроси е задължителен.

Дата:

Подпис:

СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.